outlook
outlook

ITIL® 4 alebo ako lepšie riadiť IT

23. 7. 2020

ITIL je najuznávanejší rámec pre služby s podporou IT na svete a už viac ako 30 rokov poskytuje komplexné, praktické a osvedčené vedenie 90% spoločností z rebríčka Fortune 500.

ITIL vznikol v 80 rokoch a bol pôvodne vytvorený vládou Veľkej Británie. Teraz je vlastníkom metodiky Axelos. Aktuálna verzia je ITIL 4 (február 2019) a ide o update predchádzajúcej verzie ITIL v3, resp. ITIL 2011.

ITIL 4 je najvýraznejší update, ktorý je flexibilnejší, agilnejší a prepojený s ďalšími štandardmi a metódami. Pomáha IT manažérom efektívne budovať, rozvíjať a optimalizovať užívateľsky prívetivé IT. Ako pre dodávateľov, tak aj pre klientov (užívateľov) IT služieb. Naviac je kompatibilný s celým radom ďalších štandardov, ako je PRINCE2, SCRUM, DevOps, IT4IT.

ITIL 4 už pomohol mnohým úspešným organizáciám vytvárať cenné výsledky, ktoré spĺňajú rastúce požiadavky zákazníkov. Ide o sadu najlepších praktík a vďaka nedávnej aktualizácii zostáva aj po 30 rokoch relevantný pre moderné podniky. V nasledujúcich týždňoch si priblížime podrobnejšie jednotlivé moduly ITIL 4.

Rámec ITIL 4 sa skladá zo siedmych základných modulov:

 

ČO SA ZMENILO?
Kľúčovými prvkami ITIL 4 sú štyri dimenzie (the four dimension), hlavné zásady (the guiding principles), prechod od procesov k postupom a systém hodnôt služieb (Service Value System), ktorý poskytuje holistický prístup k spoločnému vytváraniu hodnoty prostredníctvom servisných vzťahov.

Service Value System (Systém hodnôt služieb)

Systém hodnôt služieb (SVS) je kľúčovou súčasťou ITIL 4, ktorá uľahčuje spoločné vytváranie hodnôt. Popisuje, ako všetky súčasti a činnosti organizácie spolupracujú pri vytváraní hodnôt. Pretože SVS má rozhranie s inými organizáciami, tvorí ekosystém a môže taktiež vytvárať hodnotu pre tieto organizácie, ich zákazníkov a zúčastnené strany.

Srdcom SVS je hodnotový reťazec služieb (service value chain) – flexibilný prevádzkový model pre tvorbu, dodávku a neustále zlepšovanie služieb . Hodnotový reťazec služieb (service value chain) definuje šesť kľúčových činností:

 • Plán (Plan)
 • Zlepšiť (Improve)
 • Zapojiť (engage)
 • Navrhnúť (design)
 • Zmeniť, získať / zostaviť (transition, obtain/build)
 • Doručiť a poskytnúť podporu (deliver and support)

Tie môžu byť kombinované v mnohých rôznych sekvenciách, čo znamená, že hodnotový reťazec služieb umožňuje organizácii definovať rad variant hodnotových tokov, napríklad životný cyklus služby v3.

Flexibilita hodnotového reťazca služieb (service value chain) umožňuje organizácii účinne a efektívne reagovať na meniace sa požiadavky zúčastnených strán. 

Štyri rozmery (The four dimensions)

V ITIL 4 je kľúčový holistický prístup k správe služieb. Definuje štyri dimenzie, ktoré sú rozhodujúce pre úspešné zjednodušenie hodnoty pre zákazníkov a ďalšie zúčastnené strany.

 • Organizácia a ľudia: Organizácia potrebuje kultúru, ktorá podporuje ich ciele a správnu úroveň kapacity a kompetencii medzi svojimi pracovníkmi.
 • Informácie a technológie: V kontexte SVS to zahŕňa informácie a znalosti, ako aj technológie potrebné pre riadenie služieb
 • Partneri a dodávatelia: jedná sa o vzťahy organizácie s tými ďalšími podnikmi, ktoré sa podieľajú na navrhovaní, zavádzaní, dodávkach, podpore a neustálom zlepšovaní služieb.
 • Prúdy hodnôt a procesy (Value streams and processes): Ako rôzne časti organizácie fungujú integrovaným a koordinovaným spôsobom, je dôležité, aby bolo možné vytvárať hodnoty prostredníctvom produktov a služieb.

Je potrebné, aby bola každej z týchto dimenzii venovaná náležitá pozornosť, aby SVS zostala vyvážená a účinná.

ITIL 4 guiding principles sú:

 • Focus on value
 • Start where you are
 • Progress iteratively with feedback
 • Collaborate and promote visibility
 • Think and work holistically
 • Keep it simple and practical
 • Optimize and automate

Prehľad kurzov ITIL 4

 

ITIL CERTIFIKÁCIE

Certifikačná schéma ITIL 4 je vyvinutá tak, aby zostala kompatibilná s existujúcou certifikačnou schémou. To znamená, že všetky existujúce certifikácie zostávajú v platnosti, pokiaľ nebudú nahradené aktualizáciami. Pokiaľ zbierate aj body v rámci Axelos programu, zostávajú Vám aj všetky kredity, ktoré môžete jednoducho preniesť do novej certifikačnej schémy.   

Certifikačná schéma ITIL 4 ponúkne hneď niekoľko úrovni.

Základom zostáva ITIL 4 Foundation. Ďalší modul je ITIL Specialist, ktorý obsahuje 3 programy, ďalej ITIL Strategist, ITIL Leader a ITIL Master. Certifikačná skúška je povinnou súčasťou každého kurzu.

Ako prejsť z ITIL v3 na ITIL 4? Využite ITIL 4 Managing Professional Transition module (prechodový modul) je navrhnutý tak, aby umožnil uchádzačom, ktorí už absolvovali ITIL v3 ľahko prejsť na novú verziu 4. Môžu získať označenie ITIL 4 Managing Professional, a to vďaka absolvovaní jedného školenia a jednej skúšky.

Už ste videli náš videoseriál zameraný na ITIL 4? Pokial nie, sledujte youtube kanál “edutrainings“. Seriál pre Vás pripravilo EDU Trainings v spolupráci s lektorkou Ľudmilou Vráželovou.  

 

©Copyright 2020 EDU Trainings s.r.o. The information contained herein is subject to change without notice. Nothing herein should by construed as constituting an additional warranty. EDU Trainings s.r.o. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. Courses are delivered in association with Accredited Training Organization ATO Experts, Ltd. PRINCE2® and ITIL® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. Copyright © AXELOS Limited 2019. Used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. 

Podobné články