Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Společnost EDU Trainings Slovakia s.r.o.(dále jen EDU Trainings), se sídlem J.Jesenského 538/9 971 01, Prievidza, Slovakia, identifikační číslo: 51 897 733, jako správce, respektuje vaše soukromí a bere v úvahu hlavní zásady ochrany soukromí EU General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vás informuje o našich postupech ochrany soukromí, včetně podrobností o osobních údajích, které shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme a předáváme, jakož i o možnostech, které můžete učinit, a o právech, která můžete vykonávat ve vztahu k vašim osobním údajům.

 

Osobní údaje, které shromažďujeme

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které vás osobně identifikují nebo z nichž můžete být identifikováni přímo nebo nepřímo.

EDU Trainings může shromažďovat, ukládat a používat následující informace shromážděné přímo od vás:

 • Informace používané při registraci ke školení, certifikaci nebo jiné vzdělávací činnosti, jako je jméno, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa, jazyk, preference a zájmy;
 • Informace používané v komunikaci s vámi, jako například jméno, titul, název společnosti, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa a jazyk;
 • Informace obsažené v dotazech nebo žádostech o zaměstnání, jako například životopis, průvodní dopis, věk, vzdělání, profesní historie a kontaktní údaje.
 • Můžeme také shromažďovat informace týkající se vašeho používání našich webových stránek a odpovědi na naše e-maily pomocí různých technologií. Sběr informací tímto způsobem nám umožňuje analyzovat efektivitu našich webových stránek a naše marketingové úsilí, personalizovat své zkušenosti a zlepšit naše interakce s vámi. Další informace o technologiích, které pro tyto účely využíváme, naleznete v části „Automatické nástroje na shromažďování údajů“.
 • Můžeme také doplnit osobní údaje, které shromažďujeme od vás, s informacemi, které obdržíme od třetích stran, včetně našich obchodních partnerů. Děláme to, abychom nám pomohli zlepšit celkovou přesnost informací a jejich úplnost a mohli lépe přizpůsobit naše interakce s vámi.

 

Ochrana soukromí dětí

Produkty a služby společnosti EDU Trainings nejsou zaměřeny na děti a EDU Trainings se vědomě nepodílí na shromažďování osobních údajů od dětí. Pokud jste rodič nebo opatrovník mladistvé(ho) a myslíte si, že nám poskytl(a) osobní informace, kontaktujte nás e-mailem: edu@edutrainings.cz

Jak používáme vaše osobní údaje

Osobní údaje shromažďujeme a využíváme k tomu, abychom mohli spravovat váš vztah se společností EDU Trainings a abychom vám mohli lépe sloužit přizpůsobením služeb a komunikace. Kromě toho můžeme použít osobní informace, které o vás shromažďujeme na:

 • Vyřešení vašeho požadavku. Pokud požadujete produkt nebo službu, konkrétní marketingový nebo jiný materiál, můžeme použít osobní údaje, které poskytnete, abychom odpověděli na vaši žádost. Obchodní zástupci nebo oddělení dodávky vás mohou také kontaktovat v rámci průzkumů spokojenosti zákazníků nebo pro účely průzkumu trhu.
 • Poskytnutí informací o našich službách nebo akcích. Můžeme použít vaše osobní údaje, abychom vás informovali o nabídkách služeb a také o akcích, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. Vaše osobní údaje můžeme také použít k tomu, abychom přímo reagovali na vaše žádosti o informace, včetně registrace pro zpravodaje nebo jiné konkrétní požadavky.
 • Zprocesování žádosti o pracovní poměr. Při žádosti o pracovní poměr v EDU Trainings používáme osobní informace, které nám poskytnete, jako jsou informace uvedené v životopise a průvodním dopise, za účelem posouzení vaší žádosti.

Vaše osobní údaje nebudeme používat způsobem, který je v rozporu s účelem původního sběru, pokud s tím nesouhlasíte.

Jak vaše osobní údaje sdílíme

EDU Trainings nebude vaše osobní údaje prodávat, půjčovat ani pronajímat jiným osobám bez vašeho souhlasu.

EDU Trainings sdílí osobní údaje následujícími způsoby:

 • Můžeme sdílet osobní údaje s obchodními partnery, abychom podpořili naše obchodní operace, například plnění vašich objednávek, sledování požadavků, marketingových a komunikačních iniciativ. Mezi tyto obchodní partnery a poskytovatele služeb patří například přeprodejci školení, zpracovatelé plateb, finanční instituce, poskytovatelé školících materiálů, doručovací společnosti, poštovní nebo státní orgány a poskytovatelé služeb informačních technologií. Obchodní partneři jsou na základě smlouvy povinni uchovávat informace obdržené jménem EDU Trainings důvěrné a bezpečné a nepoužívat je k jinému účelu, než ke kterému jim byly poskytnuty.
 • Můžeme sdílet osobní údaje požadované zákonem nebo právním postupem, jako je například reakce na řádně schválenou a zákonnou žádost policie nebo veřejného orgánu (včetně plnění požadavků státní bezpečnosti nebo vynucování práva), prosazovat nebo chránit práva EDU Trainings, pokud je takové zveřejnění nezbytné nebo vhodné k zabránění fyzické újmě nebo finanční ztrátě, jak to umožňuje platné právo, nebo v souvislosti s vyšetřováním podezřelé nebo skutečné protiprávní činnosti.

Mezinárodní přenosy dat

Informace, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny mezi zeměmi, ve kterých působíme, abychom mohli tyto informace používat v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Veškeré osobní údaje uchovávané a zpracované EDU Trainings jsou bezpečně umístěny v rámci Evropské unie. Neexistuje systematický přenos údajů mimo EU pro jakýkoli jiný účel. EDU Trainings se zavazuje používat ve všech smlouvách, ve kterých mohou být údaje přeneseny do USA, doložky o modelu EU.

Navíc, osobní údaje, které potvrzujete ke zveřejnění na webových stránkách, budou zveřejněny na internetu a mohou být dostupné po celém světě. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití takových informací jinými uživateli. Výslovně souhlasíte s takovými přenosy osobních údajů.

Jak udržujeme vaše osobní údaje zabezpečené

Abychom zabránili ztrátě, neoprávněnému přístupu, použití či zveřejnění informací a zajistili správné používání vašich informací, používáme přiměřené a vhodné fyzické, technické a administrativní postupy k ochraně shromažďovaných a zpracovávaných informací.

Neshromažďujeme údaje o kreditních nebo debetních kartách.

Jak dlouho udržujeme vaše osobní údaje

EDU Trainings uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu stanovenou v rámci zákaznických smluv a nesnaží se uchovávat údaje po dobu delší, než je nezbytná k plnění našich služeb a splnění našich zákonných a smluvních povinností. Když dále nepotřebujeme používat vaše osobní údaje, odstraníme je z našich systémů a záznamů, nebo podnikneme kroky k anonymizaci těchto informací.

Automatické nástroje na shromažďování údajů

Webové stránky EDU Trainings používají soubory cookie, webové majáky a další podobné technologie (společně, nástroje pro automatický sběr dat), které si pamatují podrobnosti o přihlašování, shromažďují statistiky pro optimalizaci funkčnosti webu, zlepšují uživatelské prostředí a poskytují obsah přizpůsobený vašim zájmům. Více informací o nástrojích pro automatický sběr dat naleznete na www.allaboutcookies.org.

Cookies

Při návštěvě našich webových stránek můžeme automaticky shromažďovat informace, jako například vaši IP adresu, typ a jazyk prohlížeče, operační systém, lokaci, datum a čas. Ke shromažďování informací při procházení našich webových stránek můžeme použít cookies. Cookies je malé množství dat, které je odesíláno do vašeho prohlížeče z webového serveru a uloženo na vašem zařízení.

EDU Trainings využívá některé cookies, které jsou nezbytně nutné pro poskytování služeb na našich webových stránkách. Nezbytně nutné soubory cookies nám umožňují zlepšit bezpečnost a zabezpečení našich webových stránek a vyvážit provoz na našich webových stránkách. Cookies, které jsou naprosto nezbytné, se nepoužívají pro marketingové účely.

EDU Trainings také využívá cookies k vylepšení našich služeb a přizpůsobení uživatelského prostředí webových stránek, například tím, že lépe pochopí vaše zájmy a požadavky týkající se našich webových stránek, našeho podnikání nebo našich produktů a služeb. Soubory cookies, které používáme k vylepšení našich služeb a uživatelského prostředí webových stránek, si mohou zapamatovat vaše jazyková nastavení a předvolby stránek, pozvat vás k účasti na průzkumech nebo hodnoceních a předvyplňovat formuláře, které jste již dokončili.

EDU Trainings také používá soubory cookies, které shromažďují informace o tom, jak používáte naše webové stránky, včetně stránek, které navštívíte, a na kterých se vyskytnou chyby. Tyto soubory cookies používají souhrnné informace pro poskytování statistik o využití webových stránek, pomáhají nám je vylepšit, a to měřením chyb, testováním různých designů na našich webových stránkách a pomáhají nám měřit provoz na našich webových stránkách, abychom mohli odpovídajícím způsobem optimalizovat náš obsah. Tyto soubory cookies slouží k tomu, aby nám pomohly zlepšit fungování našich webových stránek, abychom pochopili, co zajímá naše uživatele a změřili, jak efektivní je naše reklama.

Pokud nechcete, aby vaše informace byly uloženy v cookies, můžete nakonfigurovat váš prohlížeč tak, aby vždy tyto cookies odmítl, nebo se vás pokaždé zeptal, zda je chcete přijmout, nebo ne. Berte však na vědomí, že odmítnutí souborů cookies může snížit výkon a funkčnost našich webových stránek. Návod prohlížeče obsahuje přesné pokyny, které vysvětlují, jak definovat přijetí souborů cookies.

Remarketing

Můžeme použít remarketingovou technologii pro inzerci na jiných webových stránkách, které můžete navštívit. Pokud tak učiníte, třetí strana může v zařízení umístit nebo přečíst jedinečné soubory cookies pro poskytování reklam a použít technickou informaci o vašem prohlížeči a vaší aktivitě na webových stránkách EDU Trainings, aby vám zobrazovala reklamy na webových stránkách jiných než EDU Trainings.

Webové majáky

EDU Trainings také používá webové majáky samostatně nebo ve spojení se soubory cookies ke shromažďování informací o používání našich webových stránek a interakci s e-maily z EDU Trainings. Webové majáky jsou jasné elektronické obrázky, které rozpoznávají určité typy informací ve vašem zařízení, jako jsou soubory cookies, když si prohlížíte konkrétní web svázaný s webovým majákem, a popis webových stránek spojených s webovým majákem. Například webové majáky můžeme umístit do marketingových e-mailů, které nás upozorňují, když kliknete na odkaz v e-mailu, který vás přesměruje na některou z našich webových stránek. Webové majáky používáme k provozování a vylepšování našich webových stránek a e-mailové komunikace.

Google Analytics

Pomocí služby Google Analytics zjišťujeme, jak používáte naše webové stránky a služby, abychom zvýšili jejich výkonnost a vyvíjeli je podle preferencí našich zákazníků a návštěvníků. Informace shromážděné cookies Google Analytics budou předávány a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech amerických v souladu s jejich postupy ochrany osobních údajů. Chcete-li zobrazit přehled o ochraně osobních údajů společnosti Google a služby Google Analytics, navštivte stránku https://www.google.com/policies/privacy/. Sledování Google Analytics můžete zrušit na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Sociální sítě a linky na ostatní weby

EDU Trainings mohou poskytovat funkce sociálních médií, které vám umožní sdílet informace se svými sociálními sítěmi a komunikovat s EDU Trainings na různých webových stránkách sociálních médií. Použití těchto funkcí může mít za následek shromažďování nebo sdílení informací o vás, v závislosti na této funkci. Doporučujeme, abyste si prohlédli zásady a nastavení ochrany osobních údajů na webových stránkách sociálních médií, s nimiž spolupracujete, abyste se ujistili, že chápete informace, které mohou být shromažďovány, používány a sdíleny těmito webovými stránkami.

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. EDU Trainings nekontroluje a nezodpovídá za informace shromážděné na webových stránkách, které jsou k dispozici prostřednictvím odkazů z našich webových stránek. Máte-li otázky ohledně postupů sběru dat na propojených webových stránkách, obraťte se přímo na organizace, které tyto webové stránky provozují.

Nastavení ochrany soukromí

Volby ohledně přihlášení k odběru newsletteru nebo obecných sdělení můžete provést nebo změnit v místě shromažďování údajů nebo jinými způsoby, popsanými v následujících oddílech. Tyto možnosti se nevztahují na sdělení, jejichž primárním účelem je dokončení objednávky, smlouvy nebo jiné administrativní a transakční oznámení, jejichž primární účel není propagační povahy.

Newsletter

Newsletter společnosti EDU Trainings může obsahovat informace o všech našich novinkách, nových školeních, seminářích, speciálních nabídkách, personalizovaném obsahu, cílené inzerci nebo pozvánkách k účasti na průzkumu trhu atd., o které jste buď výslovně požádali, nebo s jejichž přijímáním jste souhlasili.

Poté, co o tato sdělení požádáte, můžete jejich odběr zrušit jedním z následujících způsobů:

 • Použijte odkaz pro odebrání “Unsubscribe” v e-mailové zprávě nebo postupujte podle pokynů uvedených v příslušném e-mailu s odebíraným sdělením
 • Napište nám na edu@edutrainings.cz

Nástroje pro automatický sběr dat – online

Pokud nechcete povolit soubory cookies, přečtěte si prosím nastavení vašeho prohlížeče. Upozorňujeme, že zakázáním určitých kategorií souborů cookies může být zabráněno v přístupu k některým funkcím našeho webu nebo určitý obsah nebo funkce nemusí být k dispozici. Některé prohlížeče umožňují procházet webové stránky v inkognito nebo soukromém režimu. Jakmile je relace prohlížeče uzavřena, obvykle se všechny soubory cookie shromážděné během relace automaticky zničí.

Pokud jste v EU a chtěli byste se odhlásit ze souborů cookie třetích stran týkajících se inzerce založené na zájmových právech, přejděte na stránku www.youronlinechoices.eu.

Chcete-li se vyhnout sledování pomocí služby Google Analytics na našich webových stránkách, přejděte na stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Uplatnění vašich práv

Máte právo na přístup ke všem osobním údajům, které jste nám poskytli nebo které o vás uchováváme. Kromě toho máte právo odvolat dříve udělený souhlas nebo požádat o opravu, doplnění, omezení, anonymizaci či odstranění vašich osobních údajů a požádat o vysvětlení jejich zpracování.

Máte také právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů za určitých okolností, zejména pokud používáme vaše údaje k přímému marketingu nebo k vytvoření marketingového profilu. Přečtěte si, prosím, část „Nastavení ochrany soukromí“, kde naleznete pokyny, jak uplatnit vaše práva týkající se marketingu.

V určitých případech může být vaše žádost zamítnuta na základě legitimní výjimky, například pokud by zpřístupnění informací odhalilo osobní údaje jiné osoby, nebo nám zpřístupnění takových údajů zakazuje zákon.

Máte také možnost odhlásit se od přijímání marketingových e-mailů z EDU Trainings kdykoli bez nákladů, kliknutím na příslušný odkaz obsažený v našich marketingových e-mailech nebo kontaktováním prostřednictvím našeho Formuláře.

Můžete také uplatnit vaše práva kontaktováním nás, jak je popsáno níže v části „Jak nás kontaktovat“.

Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

EDU Trainings si vyhrazuje právo kdykoli provést opravy, změny nebo dodatky tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud upravíme naše Prohlášení o ochraně osobních údajů, zveřejníme revidované prohlášení s aktualizovaným datem revize. Pokud dojde k významným změnám v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů, které podstatně změní naše postupy ochrany osobních údajů, můžeme vás také upozornit jiným způsobem, například zasláním e-mailu nebo zveřejněním oznámení na naší firemní webové stránce nebo na stránkách sociálních médií. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno v květnu 2018.

Doporučujeme vám pravidelně sledovat toto Prohlášení o ochraně osobních údajů ohledně změn a aktualizací.

Jak nás kontaktovat?

Máte-li dotazy týkající se prohlášení o ochraně dat společnosti EDU Trainings nebo použití vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu edu@edutrainings.cz nebo poštou:

EDU Trainings s.r.o.
EDU Trainings Slovakia s.r.o.
J.Jesenského 538/9
971 01 Prievidza
Slovakia