Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú podmienky nákupu vzdelávacích služieb od spoločnosti EDU Trainings Slovakia s.r.o. (ďalej len EDU Trainings), so sídlom J.Jesenského 538/9, 971 01, Prievidza, IČO: 51897733, spisová značka 36947/R vedená u okresného súdu v Trenčíne (ďalej len „Poskytovateľ“) a upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy (ďalej len „Zmluva“) uzatvárané medzi Poskytovateľom a inou osobou (ďalej len „Objednávateľ“), ktorej predmetom je poskytovanie akýchkoľvek služieb Poskytovateľom

 

 1. Definícia
  1. Vzdelávacie služby spoločnosti EDU Trainings Slovakia s.r.o. (ďalej len EDU Trainings) znamenajú školenia, kurzy, workshopy, semináre, webináre, konferencie, hands on laby, certifikačné testy a ďalšie vzdelávacie aktivity poskytované prostredníctvom EDU Trainings. Vzdelávacie služby EDU Trainings môžu mať rôzny formát (napr. otvorené školenia, uzatvorené školenia, virtuálne školenia, on-demand kurzy, learning subscription).
  2. Zmluvné podmienky znamenajú tento dokument nazvaný „Obchodné podmienky spoločnosti EDU Trainings Slovakia s.r.o.“.
  3. Školiace materiály sú všetky písomné, obrazové a zvukové materiály, ktoré sú súčasťou vzdelávacej služby, a to v akejkoľvek forme vrátane elektornickej.
 2. Objednávky vzdelávacích služieb
  1. Zákazník môže objednať vzdelávaciu službu elektronickou formou (e-mail, on-line formulár, e-shop) alebo písomnou (osobne, poštou). EDU Trainings po prijatí objednávky zašle zákazníkovi potvrdenie o rezervácií služby.
  2. Zmluvné strany týmto súhlasia, že svoju obchodnú činnost môžu prevádzkovať elektronicky, a to vrátane vytvorenia zmluvy, zadania objednávky a jej prijatia.
  3. Zmluvné strany ďalej súhlasia s tým, že nebudú spochybňovať platnosť alebo vynutiteľnosť takto uzavretých obchodov podľa ustanovenia akéhokoľvek príslušného zákona súvisejúceho s povinnosťou strán, že určité zmluvy majú byť písomné alebo podpísané stranami. Zmluvné strany tiež súhlasia, že bude prípustné predložiť ako dôkaz v súdnom, arbitrážnom, zmierovacom alebo administratívnom konaní elektronické dokumenty v tlačenej podobe v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako je tomu u iných obchodných záznamoch vzniknutých a uchovávaných v papierovej podobe.
  4. K prevziatiu vzdelávacích služieb EDU Trainings dôjde k dátumu uskutočnenia týchto služieb  spoločnosti EDU Trainings.
  5. EDU Trainings má právo neprijať objednávku na kurz od Objednávateľa, ktorý má už plnú kapacitu účastníkov, v tomto prípade bude záujemcovi ponúknutý náhradný termín.
  6. EDU Trainings si vyhradzuje právo stanoviť minimálny aj maximálny počet účastníkov kurzu. V prípade, že sa na kurz či inú akciu nepríhlási dostatok účastníkov má poskytovateľ právo kurz alebo akciu zrušiť.
  7. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že charakteristika kurzu sa môže aj po uzavretí zmluvy o dodávke školení meniť (môže dojsť k zmenám harmonogramu kurzu, miesta školenia, lektorov, školiacich materiálov alebo k presunutiu či zrušeniu kurzu alebo jeho časti). O akýchkoľvek zmenách bude EDU Trainings objednávateľa vopred informovať.
  8. EDU Trainings môže zaisťovať kurz prostredníctvom tretích osôb (strán).
 3. Zrušenie, presunutie vzdelávacích služieb
  1. Zrušenie spoločnosťou EDU Trainings
   1.    Pokiaľ nie je spoločnosťou EDU Trainings uvedené inak alebo pokiaľ nie je písomne dohodnuté niečo iné, začínajú všetky vzdelávacie služby v deň uvedený spoločnosťou EDU Trainings v potvrdení o registrácií alebo v pozvánke na vzdelávaciu službu. EDU Trainings si vyhradzuje právo zmeny 5 pracovných dní pred dátumom zahájenia vzdelávacej služby. V prípade zmeny alebo zrušenia vzdelávacej služby bude o tejto skutočnosti zákazník informovaný.
   2.    Spoločnosť EDU Trainings vyvinie všetko primerané úsilie oznámiť zákazníkovi zrušenie vzdelávacej služby. Pokiaľ nie je možné vzdelávaciu službu preplánovať na iný termín, zákazník môže mať nárok na náhradu všetkých vopred zaplatených poplatkov za zrušenie vzdelávacej služby EDU Trainings, inak však nemá nárok na žiadnu kompenzáciu vynaložených nákladov, strát alebo škôd vzniknutých v dôsledku tohoto zrušenia.
   3.    Spoločnosť EDU Trainings si vyhradzuje právo presunúť dátum konania vzdelávacej služby z dôvodu vyššej moci, ochorenia lektora, živelnej katastrofy a ďalších skutočností, ktoré nemôže ovplyvniť. Prihlásení účastníci budú kontaktovaní a informovaní o zmene termínu.
   4.    V prípade zásahu vyššej moci (uzatvorenie prevádzky, neprístupnosti prevádzky, nariadenie karantény lektora apod.) má právo poskytovateľ zmeniť prezenčné kurzy na on-line.
   5.    Pracovné dni EDU Trainings sú pondelok až piatok s výnimkou miestnych dní pracovného pokoja.
  2. Zrušenie zákazníkom
   1.    Bezplatné zrušenie kurzu alebo presun konania kurzu prijíma Poskytovateľ emailom (edu@edutrainings.cz) viac ako 5 pracovných dní (najneskôr šiesty pracovný deň do 15:30 pred začiatkom kurzu).
   2.    Pri zrušení vzdelávacej služby alebo pri preplánovaní účasti na vzdelávacej službe prijatej spoločnosťou EDU Trainings menej ako 5 pracovných dní pred dátumom zahájenia bude zákazníkovi účtovaný storno poplatok v plnej výške ceny vzdelávacej služby. Zákazník má právo nahradiť prihláseného účastníka inou osobou, potom nebude účtovaný žiadny storno poplatok.
   3.    Pri zrušení alebo preplánovaní termínu certifikačného testu prijatým EDU Trainings menej ako 2 pracovné dni pred dátumom zahájenia bude zákazníkovi účtovaný storno poplatok v rozsahu danom certifikačnou autoritou, ktorá test poskytuje. Pri testoch Microsoft je stanovené, že presun testu musí byť 7 pracovných dní pred termínom realizácie testu.
   4.    Objednávky kurzov od partnerov (Red Hat, Splunk, VMware, a iné) a ostatné kurzy sa riadia obchodnými podmienkami týchto tretích strán a bezplatné storno je obvykle minimálne 10 pracovných dní pred dátumom konania.
 4. Platby
  1. Spoločnosť EDU Trainings si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny vzdelávacích služieb. V prípade takejto zmeny budú potvrdené registrácie a objednávky vystavené do 30 dní od zmeny ceny fakturované v pôvodnej výške.
  2. Ceny nezahŕňajú dane z pridanej hodnoty, predaja, používania, poskytnutia služby a podobné dane a/alebo colné poplatky. Tieto dane a poplatky – pokiaľ im vzdelávacie služby EDU Trainings podliehajú – budú pripočítané k čiastke faktúrovanej spoločnosti EDU Trainings.
  3. Všetky platby sú splatné bezhotovostne cez platobnú bránu na webe alebo na účet EDU Trainings, ktorý je uvedený v obchodnej ponuke, pričom záväzok objednávateľa uhradiť čiastku je splnený, keď je daná čiastka pripísaná na účet Poskytovateľa.
  4. Poskytovateľom platobnej brány je spoločnosť ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové. Platobná brána ponúka metódy platby kartou a cez platobné tlačidlá bánk. Platba je chránená systémom 3D Secure. Ide o najrýchlejšie spôsoby platby. Môžete využiť platobné karty Visa, Mastercard a Maestro. Pre prípadné otázky alebo reklamácie k platbám kontaktujte spoločnosť ComGate cez e-mail: platby-podpora@comgate.cz alebo telefón: +420 228 224 267.
  5. Všetky platby za vzdelávacie služby EDU Trainings musia byť vykonané do 30 kalendárnych dní od dátumu vystavenia faktúry. Tieto platobné podmienky podliehajú schváleniu spoločnosťou EDU Trainings. Spoločnosť EDU Trainings môže v prípadoch, kedy to bude podľa spoločnosti EDU Trainings opodstatnené vzhľadom k finančnej situácií zákazníka, jeho platobnej morálke alebo povahe vzťahu zákazníka so spoločnosťou EDU Trainings, platobné podmienky zmeniť.
  6. EDU Trainings si vyhradzuje právo vystaviť zálohovú faktúru.
  7. V prípade, že úhrada čiastky nepríde od objednávateľa včas, vzniká spoločnosti EDU Trainings nárok na zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
 5. Duševné vlastníctvo
  1. Všetky školiace materiály, poskytnuté pre používanie v priebehu vzdelávacej služby sú diela spoločnosti EDU Trainings alebo diela poskytovateľa pôvodného obsahu chránené autorskými právami. Pokiaľ nie je stanovené inak, sú školiace materiály poskytované výhradne pre použitie osobou využívajúcou vzdelávaciu službu, nesmie ju používať žiadna iná osoba a nesmú byť reprodukované, distribuované alebo modifikované bez písomného súhlasu spoločnosti EDU Trainings.
  2. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti EDU Trainings, je zakázané používať logo spoločnosti, obrázky z webových stránok alebo z obchodných ponúk. Za použitie loga alebo obrázku z webu je Objednávateľ povinný zaplatiť EDU Trainings zmluvnú pokutu vo výške 100.000 Kč., právo na náhradu škody alebo inej ujmy zostáva týmto nedotknuteľné.
 6. Nápravné opatrenia a záväzky
  1. Celková zodpovednosť spoločnosti EDU Trainings vôči zákazníkovi bude z akéhokoľvek dôvodu reklamácie, žaloby a voči všetkým pohľadávkám podľa týchto podmienok obmedzená na čiastku zaplatenou zákazníkom za vzdelávacie služby EDU Trainings, ktoré spôsobili danú reklamáciu, žalobu alebo pohľadávku. Toto obmedzenie platí pre všetky reklamácie, žaloby a pohľadávky vrátane – bez toho, aby si nasledujúci výpočet robil nárok na úplnosť – porušenie zmluvy, porušenie záruky, nedbalosti, objektívnej zodpovednosti alebo iných deliktov. Spoločnosť EDU Trainings nebude v žiadnom prípade zodpovědná za akékoľvek následné, špeciálne, nepriame, náhodné alebo sankčné škody, najmä za stratu dát, stratu ziskov či stratu úspor alebo príjmov, aj keď bola na možnosť takýchto škôd upozornená.
  2. V žiadnom prípade nemôže byť na spoločnosť EDU Trainings podaná žaloba viac než jeden rok po vzniku dôvodu tejto žaloby.
  3. Nápravné opatrenia v týchto zmluvných podmienkach sú jediné a výhradné nápravné opatrenia zákazníka.
 7. Prehlásenie o ochrane osobných údajov
  1. Spoločnosť EDU Trainings Slovakia s.r.o. (ďalej len EDU Trainings), so sídlom J.Jesenského 538, Prievidza, Prievidza, Slovakia, identifikačné číslo: 51897733, ako správca rešpektuje vaše súkromie a berie v úvahu hlavné zásady ochrany súkromia EÚ General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).
  2. Detaily o ochrane osobných údajov nájdete na https://edutrainings.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
 8. Všeobecné podmienky
  1. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že môže dojsť k dočasnému prerušeniu online vzdelávacích služieb. Spoločnosť EDU Trainings vyvinie primerané úsilie takým prerušeniam zabrániť alebo ich minimalizovať.
  2. Spoločnosť EDU Trainings môže v jednotlivých prípadoch, kedy to bude považovať za riziko pre bezpečnost alebo ochranu ostatných účastníkov vzdelávacích služieb alebo priestor, kde sa vzdelávacia služba poskytuje, odmietnuť prijať účastníka. Spoločnosť EDU Trainings môže okrem toho požadovať, aby každá osoba, ktorá poruší jej pravidlá, opustila priestory spoločnosti EDU Trainings alebo iné priestory, kde sa vzdelávacia služba poskytuje. Poplatky zaplatené za účastníka vzdelávacej služby, ktorému nie je za týchto okolností účasť umožnená, prepadajú a zákazník nemá nárok na žiadnu náhradu.
  3. Spoločnosť EDU Trainings nezodpovedá za oneskorené plnenie alebo nesplnenie kvôli príčinám, ktoré nemôže odpovedajúcim spôsobom ovplyvniť.
  4. S výnimkou práv spoločnosti EDU Trainings vzťahujúcich sa k využívaniu subdodávateľov nemôže žiadna zo strán postúpiť svoje práva alebo povinnosti uvedené v týchto zmluvných podmienkach tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. Spoločnosť EDU Trainings však môže kedykoľvek po predchádzajúcom písomnom oznámení previesť akékoľvek práva a povinnosti uvedené v týchto zmluvných podmienkach na pridružený subjekt. Tieto zmluvné podmienky sú záväzné a v prospech strán a ich príslušných nástupcov a povolených subjektov, na ktoré boli práva a povinnosti prevedené.
  5. Zákazník berie na vedomie, že schopnosť spoločnosti EDU Trainings dodať vzdelávacie služby EDU Trainings závisí na plnej a včasnej spolupráci zákazníka s EDU Trainings a tiež presnosti a úplnosti všetkých informácií a dát, ktoré zákazník spoločnosti EDU Trainings poskytne.
  6. Spory, vzniknuté v súvislosti s týmito zmluvnými podmienkami, budú riešené podľa legislatívy krajiny a miesta, kde spoločnosť EDU Trainings prijala objednávku.
  7. Pokiaľ bude zistené, že nejaká podmienka alebo ustanovenie týchto zmluvných podmienok sú protiprávne alebo nevynutitelné, platnosť alebo vynutiteľnosť zostávajúcich zmluvných podmienok alebo ustanovení sa nemenia a zostávajú plne platné.
  8. Pokiaľ niektorá zo strán neuplatní niektoré zo svojich práv vyplývajúcich z týchto zmluvných podmienok, neznamená to a ani to nebude považované za vzdanie sa alebo vyradenia týchto práv.
  9. Tieto zmluvné podmienky, akékoľvek príslušné potvrdenie objednávky spoločnosti EDU Trainings, tvorí celú dohodu medzi spoločnosťou EDU Trainings a zákazníkom a nahradzujú akúkoľvek predchádzajúcu komunikáciu, vyjadrení alebo dohody strán, či už ústne alebo písomne, týkajúcu sa transakcie podľa týchto zmluvných podmienok. Žiadne ďalšie alebo iné zmluvné podmienky zákazníka neplatia. Kúpa zo strany zákazníka znamená, že zákazník prijal tieto zmluvné podmienky, ktoré nie je možné zmeniť inak ako dodatkom podpísaným splnomocnenými zástupcami obidvoch strán.