ISO 22301 Lead Implementer

Kód kurzu: 22301LI

Ako medzinárodný štandard pre systém riadenia kontinuity podnikania je kurz ISO 22301 navrhnutý tak, aby chránil, znižoval pravdepodobnosť výskytu, pripravoval sa na rušivé incidenty, reagoval na ne a zotavoval sa z nich, keď nastanú. Vďaka systému riadenia kontinuity podnikania je vaša organizácia pripravená detekovať hrozby a predchádzať im.

Žiadne dve katastrofy na svete nespôsobia rovnaké škody. Medzi nepredvídateľnosťou prírodných katastrof, narušenia bezpečnosti informácií a incidentov rôznej povahy vám pripravenosť môže pomôcť vyniknúť z davu a predvídať budúcnosť vášho podnikania. Vo svetle toho je správne plánovanie zásadné pre zmiernenie rizík, vyhýbanie sa následkom, vyrovnávanie sa s negatívnymi dopadmi katastrof a incidentov, ale zároveň pre pokračovanie každodenných operácií, aby potreby zákazníkov nezostali nenaplnené.

Organizácie môžu dosiahnuť pokrok smerom k pochopeniu a riadeniu katastrof, incidentov a rizík zavedením systému BCMS založeného na ISO 22301. Spoločnosť PECB preto navrhla toto školenie tak, aby pripravilo účastníkov na implementáciu systému riadenia kontinuity podnikania (BCMS) v súlade s požiadavkami normy ISO 22301. Účasť na tomto školení vám umožní získať komplexné pochopenie osvedčených postupov riadenia kontinuity podnikania systém a byť schopný vytvoriť rámec, ktorý organizácii umožní pokračovať v efektívnej prevádzke počas rušivých udalostí.

Po absolvovaní školiaceho kurzu môžete absolvovať skúšku a pokiaľ ju úspešne zložíte, môžete požiadať o poverenie „PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer“. Medzinárodne uznávaný certifikát „PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer“ preukáže, že máte odborné schopnosti a praktické znalosti pre implementáciu BCMS na základe požiadaviek ISO 22301 v organizácii.

Náklady na certifikáciu a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

835 EUR

1 002 EUR s DPH

Najbližší termín od 17.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 17.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 19.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 21.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 835 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
17.06.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
19.08.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
21.10.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
09.12.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 835 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Projektoví manažéri a konzultanti zapojení do kontinuity podnikania
 • Expertní poradcovia usilujúci o zvládnutie implementácie systému riadenia kontinuity podnikania
 • Osoby zodpovedné za udržiavanie súladu s požiadavkami BCMS v rámci organizácie
 • Členovia tímu BCMS

Štruktúra kurzu

Na konci tohto vzdelávacieho kurzu budú účastníci schopní:

 • Vysvetliť základné pojmy a princípy systému riadenia kontinuity podnikania (BCMS) založeného na ISO 22301
 • Interpretovať požiadavky ISO 22301 na BCMS z pohľadu implementátora
 • Iniciovať a plánovať implementáciu BCMS na základe ISO 22301 s využitím metodiky IMS2 spoločnosti PECB a ďalších osvedčených postupov
 • Podporovať organizáciu pri prevádzke, údržbe a neustálom zlepšovaní BCMS na základe ISO 22301
 • Pripraviť organizáciu na podstúpenie certifikačného auditu tretej strany

Vzdelávací prístup

 • Tento školiaci kurz je založený na teórii, osvedčených postupoch implementácie a požiadavkách ISO 22301 užitočných pre implementáciu BCMS.
 • Prednášky sú doplnené praktickými cvičeniami vychádzajúcimi z prípadovej štúdie, ktorá zahŕňa hranie rolí a diskusie.
 • Účastníci sú povzbudzovaní k vzájomnej komunikácii a zapojeniu sa do diskusií a cvičení.
 • Cvičenia sú podobné certifikačnej skúške.

Program kurzu

Deň 1: Úvod do ISO 22301 a začatie BCMS

Deň 2: Plán implementácie BCMS

Deň 3: Implementácia BCMS

Deň 4: Monitoring BCMS, neustále zlepšovanie a príprava na certifikačný audit

Deň 5: Certifikačná skúška

Certifikácie

Skúška „PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer“ je v súlade s požiadavkami programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Skúška pokrýva nasledujúce oblasti kompetencií:

Oblasť 1: Základné princípy a koncepty kontinuity podnikania

Oblasť 2: Požiadavky na systém riadenia kontinuity podnikania (BCMS).

Oblasť 3: Plánovanie implementácie BCMS na základe ISO 22301

Oblasť 4: Implementácia BCMS na základe ISO 22301

Oblasť 5: Hodnotenie výkonu, monitorovania a merania BCMS na základe ISO 22301

Oblasť 6: Neustále zlepšovanie BCMS na základe ISO 22301

Oblasť 7: Príprava na certifikačný audit BCMS

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po úspešnom zložení skúšky môžete požiadať o poverenia uvedené v tabuľke nižšie. Certifikát dostanete, hneď ako splníte všetky požiadavky súvisiace s vybraným poverením. Ďalšie informácie o certifikáciách ISO 22301 a procese certifikácie PECB nájdete na Certification Rules and Policies.

Požiadavky pre certifikáciu PECB Implementer Certifications sú:

Poverenie Skúška Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s projektom BCMS Ďalšie požiadavky
PECB Certified ISO 22301 Provisional Implementer PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer skúška alebo ekvivalent Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO 22301 Implementer PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer skúška alebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v riadení kontinuity podnikania Aktivity na projekte: celkom 200 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer skúška alebo ekvivalent Päť rokov: Dva roky praxe v riadení kontinuity podnikania Aktivity na projekte: celkom 300 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO 22301 Senior Lead Implementer PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer skúška alebo ekvivalent Desať rokov: Sedem rokov praxe v riadení kontinuity podnikania Aktivity na projekte: celkom 1000 hodín Podpísanie etického kódexu PECB

Poznámka: Osoby s certifikáciou PECB, ktoré vlastnia poverenie hlavného implementátora a hlavného audítora, sa kvalifikujú pre príslušné hlavné poverenie PECB, pretože absolvovali 4 ďalšie základné skúšky súvisiace s touto schémou. Podrobnejšie informácie o základných skúškach a celkových požiadavkách magisterského štúdia nájdete na nasledujúcom odkaze:https://pecb.com/en/master-credentials.

Aby boli tieto implementačné aktivity považované za platné, mali by sa riadiť osvedčenými implementačnými postupmi a zahŕňať nasledujúce aktivity:

 1. Vypracovanie plánu BCMS
 2. Začatie implementácie BCMS
 3. Implementácia BCMS
 4. Monitorovanie a riadenie implementácie BCMS
 5. Neustále zlepšovanie BCMS

Všeobecné informácie

 • Poplatky za certifikáciu a skúšku sú zahrnuté v cene školenia
 • Účastníkom bude poskytnutý výukový materiál obsahujúci viac ako 450 strán vysvetľujúcich informácií a praktických príkladov.
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 31 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • V prípade, že uchádzači pri skúške neuspejú, môžu skúšku opakovať do 12 mesiacov po úvodnej skúške zadarmo.

Naväzujúce kurzy

ISO 22301 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

260 EUR bez DPH

ISO 22301 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO 22301 Lead Auditor en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

ISO 22301:2019 Transition en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH