ISO 22301 Lead Auditor

Kód kurzu: 22301LA

Ako medzinárodný štandard pre systém riadenia kontinuity podnikania je ISO 22301 navrhnutý tak, aby chránil, znižoval pravdepodobnosť výskytu, pripravoval sa na rušivé incidenty, reagoval na ne a zotavoval sa z nich, keď nastanú. Vďaka systému riadenia kontinuity podnikania je vaša organizácia pripravená detekovať hrozby a predchádzať im.

PECB si uvedomuje dôležitosť efektívneho auditu a prostriedkov používaných na jeho úspešné vykonanie a navrhla školiaci kurz vedúceho audítora ISO 22301. Účasť na tomto školení vám umožní získať znalosti a zručnosti pre plánovanie a vykonávanie auditov v súlade s ISO 19011 a certifikačným procesom podľa ISO/IEC 17021 -1.

Po absolvovaní školiaceho kurzu môžete absolvovať skúšku a pokiaľ ju úspešne zložíte, môžete požiadať o poverenie „PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor“. Medzinárodne uznávaný certifikát „PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor“ preukáže, že máte odborné schopnosti a kompetencie pre audítorské organizácie na základe požiadaviek ISO 22301 a najlepších audítorských postupov.

Náklady na certifikáciu a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

835 EUR

1 002 EUR s DPH

Najbližší termín od 17.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 17.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 19.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 21.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 835 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
17.06.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
19.08.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
21.10.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
09.12.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 835 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Audítori, ktorí chcú vykonávať a viesť audity systému riadenia kontinuity podnikania (BCMS).
 • Manažéri alebo konzultanti, ktorí chcú zvládnuť proces auditu systému riadenia kontinuity podnikania
 • Osoby zodpovedné za udržiavanie súladu s požiadavkami BCMS v organizácii
 • Technickí odborníci, ktorí sa chcú pripraviť na audit systému riadenia kontinuity podnikania
 • Expertní poradcovia v konaní kontinuity podnikania

Štruktúra kurzu

Na konci tohto vzdelávacieho kurzu budú účastníci schopní:

 • Vysvetliť základné pojmy a princípy systému riadenia kontinuity podnikania (BCMS) založeného na ISO 22301
 • Interpretovať požiadavky ISO 22301 na BCMS z pohľadu audítora
 • Vyhodnotiť zhodu BCMS s požiadavkami ISO 22301 v súlade so základnými konceptmi a princípmi auditu
 • Naplánovať, vykonať a uzavrieť audit zhody s normou ISO 22301 v súlade s požiadavkami ISO/IEC 17021-1, smernicami ISO 19011 a ďalšími osvedčenými postupmi auditu
 • Spravovať program auditu ISO 22301

Vzdelávací prístup

 • Tento školiaci kurz je založený na teórii, osvedčených audítorských postupoch používaných pri auditoch BCMS, požiadavkách ISO 22301 a medzinárodných audítorských štandardoch.
 • Prednášky sú doplnené praktickými cvičeniami vychádzajúcimi z prípadovej štúdie, ktorá zahŕňa hranie rolí a diskusie.
 • Účastníci sú povzbudzovaní k vzájomnej komunikácii a zapojeniu do diskusií a cvičení.
 • Cvičenia sú podobné certifikačnej skúške.

Program kurzu

Deň 1: Úvod do systému riadenia kontinuity podnikania (BCMS) a ISO 22301

Deň 2: Princípy auditu, príprava a začatie auditu

Deň 3: Auditná činnosť na mieste

Deň 4: Ukončenie auditu

Deň 5: Certifikačná skúška

Predpokladané znalosti

Od účastníkov, ktorí sa zúčastnia tohto školiaceho kurzu, sa vyžaduje, aby mali základné znalosti o konceptoch kontinuity podnikania a komplexnú znalosť princípov auditu BCMS.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Skúška „PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor“ je v súlade s požiadavkami programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Skúška pokrýva nasledujúce oblasti kompetencií:

Oblasť 1: Základné princípy a koncepty systému riadenia kontinuity podnikania (BCMS)

Oblasť 2: Systém riadenia kontinuity podnikania (BCMS)

Oblasť 3: Základné koncepty a princípy auditu

Oblasť 4: Príprava auditu ISO 22301

Oblasť 5: Vykonanie auditu ISO 22301

Oblasť 6: Ukončenie auditu ISO 22301

Oblasť 7: Vedenie programu auditu ISO 22301

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o poverenia uvedené v tabuľke nižšie. Certifikát dostanete, hneď ako splníte všetky požiadavky súvisiace s vybraným poverením. Ďalšie informácie o certifikáciách ISO 22301 a procese certifikácie PECB nájdete na Certification Rules and Policies.

Požiadavky na certifikáciu audítora PECB sú:

Poverenie Skúšky Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s auditom/posúdením MS Ďalšie požiadavky
PECB Certified ISO 22301 Provisional Auditor PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor skúška alebo ekvivalent Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO 22301 Auditor PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor skúška alebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v riadení kontinuity podnikania Auditná činnosť: celkom 200 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor skúška alebo ekvivalent Päť rokov: Dva roky praxe v riadení kontinuity podnikania Auditná činnosť: celkom 300 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO 22301 Senior Lead Auditor PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor skúška alebo ekvivalent Desať rokov: Sedem rokov praxe v riadení kontinuity podnikania Auditná činnosť: celkom 1000 hodín Podpísanie etického kódexu PECB

Poznámka: Osoby s certifikáciou PECB, ktoré vlastnia poverenie hlavného implementátora a hlavného audítora, sú kvalifikované pre príslušné hlavné poverenie PECB, pretože absolvovali 4 ďalšie základné skúšky súvisiace s touto schémou. Podrobnejšie informácie o základných skúškach a celkových požiadavkách magisterského štúdia nájdete na nasledujúcom odkaze:https://pecb.com/en/master-credentials.

Aby sa tieto audity považovali za platné, mali by sa riadiť osvedčenými audítorskými postupmi a zahŕňať nasledujúce činnosti:

 1. Plánovanie auditu
 2. Správa programu auditu
 3. Vypracovanie revíznych správ
 4. Vypracovanie správ o nezhode
 5. Vypracovanie pracovných dokumentov auditu
 6. Dokumentovaná kontrola informácií
 7. Audit na mieste
 8. Nadväznosť na nezhody
 9. Vedenie audítorského tímu

Všeobecné informácie

 • Poplatky za certifikáciu a skúšky sú zahrnuté v cene školenia
 • Účastníkom bude poskytnutý výukový materiál obsahujúci viac ako 450 strán vysvetľujúcich informácií a praktických príkladov.
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 31 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • V prípade, že uchádzači pri skúške neuspejú, môžu skúšku opakovať do 12 mesiacov po úvodnej skúške zadarmo.

Naväzujúce kurzy

ISO 22301 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

260 EUR bez DPH

ISO 22301 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO 22301 Lead Implementer en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

ISO 22301:2019 Transition en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH