ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager

Kód kurzu: 27035L

V dnešnom svete sú incidenty informačnej bezpečnosti považované za neisté riziká, ktoré môžu vážne poškodiť podnikanie. Organizácia tak musí podniknúť kroky k rýchlej identifikácii, vyhodnoteniu a efektívnemu riadeniu incidentov. ISO/IEC 27035 Information Security Incident Management je medzinárodný štandard, ktorý poskytuje najlepšie postupy a pokyny pre vykonávanie strategického plánu riadenia incidentov a prípravu na reakciu na incidenty.
ISO/IEC 27035 Information Security Incident Management poskytuje základné princípy zabezpečenia na prevenciu a účinnú reakciu na incidenty informačnej bezpečnosti. ISO/IEC 27035 navyše zahŕňa špecifické procesy pre správu incidentov, udalostí a potenciálnych zraniteľností v oblasti bezpečnosti informácií.

Školenie ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager vám umožní získať potrebné odborné znalosti pre podporu organizácie pri implementácii plánu riadenia incidentov informačnej bezpečnosti založeného na ISO/IEC 27035. Počas tohto školiaceho kurzu získate komplexné znalosti o procesnom modeli pre navrhovanie a vývoj plánu riadenia organizačných incidentov. Kompatibilita tohto školenia s normou ISO/IEC 27035 taktiež podporuje normu ISO/IEC 27001 tým, že poskytuje pokyny pre riadenie incidentov informačnej bezpečnosti.

Po zvládnutí všetkých potrebných konceptov riadenia incidentov informačnej bezpečnosti môžete zložiť skúšku a požiadať o poverenie „PECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager“. Držením certifikátu vedúceho manažéra incidentov PECB budete môcť preukázať, že máte praktické znalosti a profesionálne schopnosti na podporu a vedenie tímu pri riadení incidentov v oblasti bezpečnosti informácií.

Náklady na certifikát a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

835 EUR

1 002 EUR s DPH

Najbližší termín od 03.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 03.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 07.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 835 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
03.06.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
05.08.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
07.10.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
02.12.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 835 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Manažéri incidentov zabezpečenia informácií
 • IT manažéri
 • IT audítori
 • Manažéri, ktorí chcú vytvoriť tím pre reakciu na incidenty (IRT)
 • Manažéri, ktorí sa chcú dozvedieť viac o prevádzkovaní efektívnych IRT
 • Manažéri rizík informačnej bezpečnosti
 • Odborníci na správu IT systémov
 • Odborníci na správu IT sietí
 • Členovia tímov pre reakciu na incidenty
 • Osoby zodpovedné za informačnú bezpečnosť v rámci organizácie

Štruktúra kurzu

 • Koncepty, prístupy, metódy, nástroje a techniky, ktoré umožňujú efektívne riadenie incidentov informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27035
 • Korelácia medzi ISO/IEC 27035 a ďalšími normami a regulačnými rámcami
 • Odborné znalosti na podporu organizácie pri efektívnej implementácii, správe a údržbe plánu reakcie na incidenty zabezpečenia informácií
 • Spôsobilosť na efektívne poradenstvo organizáciám ohľadom osvedčených postupov riadenia incidentov v oblasti bezpečnosti informácií
 • Dôležitosť vytvorenia dobre štruktúrovaných postupov a zásad pre procesy riadenia incidentov
 • Odborné znalosti pre riadenie efektívneho tímu pre reakciu na incidenty

Vzdelávací prístup

 • Toto školenie je založené tak na teórii, ako aj na osvedčených postupoch používaných pri implementácii plánu riadenia incidentov informačnej bezpečnosti
 • Prednášky sú ilustrované príkladmi vychádzajúcimi z prípadových štúdií
 • Praktické cvičenia vychádzajú z prípadovej štúdie, ktorá zahŕňa hranie rolí a diskusia
 • Praktické testy sú podobné certifikačnej skúške

Program kurzu

Deň 1: Úvod do konceptov riadenia incidentov informačnej bezpečnosti podľa odporúčaní ISO/IEC 27035

Deň 2: Navrhovanie a príprava plánu riadenia incidentov informačnej bezpečnosti

Deň 3: Zavedenie procesu správy incidentov a riešenie incidentov zabezpečenia informácií

Deň 4: Monitorovanie a neustále zlepšovanie plánu riadenia incidentov informačnej bezpečnosti

Deň 5: Certifikačná skúška

Predpokladané znalosti

Základná znalosť ISO/IEC 27035 a komplexná znalosť informačnej bezpečnosti.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Skúška „PECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager“ plne spĺňa požiadavky programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Skúška pokrýva nasledujúce oblasti kompetencií:

Oblasť 1: Základní principy a koncepce řízení incidentů informační bezpečnosti

Oblasť 2: Nejlepší postupy pro správu incidentů zabezpečení informací založené na ISO/IEC 27035

Oblasť 3: Navrhování a vývoj procesu řízení organizačních incidentů na základě ISO/IEC 27035

Oblasť 4: Příprava na incidenty zabezpečení informací a implementace plánu řízení incidentů

Oblasť 5: Zavedení procesu řízení incidentů a zpracování incidentů zabezpečení informací

Oblasť 6: Měření a sledování výkonu

Oblasť 7: Zlepšení procesů a činností řízení incidentů

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke List of PECB ExamsExamination Rules and Policies.

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o poverenia uvedené v tabuľke nižšie. Certifikát dostanete, hneď ako splníte všetky požiadavky súvisiace s vybraným poverením. Ďalšie informácie o certifikáciách ISO/IEC 27035 a procese certifikácie PECB nájdete na Certification Rules and Policies.

Požiadavky na certifikáciu PECB Manager sú:

Poverenie Skúška Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s projektom ISIMMS Ďalšie požiadavky
PECB Certified ISO/IEC 27035 Provisional Incident Manager PECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager skúška alebo ekvivalent Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27035 Incident Manager PECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager skúška alebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v riadení incidentov v informačnej bezpečnosti ISIM aktivity: celkom 200 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager PECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager skúška alebo ekvivalent Päť rokov: Dva roky praxe v riadení incidentov informačnej bezpečnosti ISIM aktivity: celkom 300 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27035 Senior Lead Incident Manager PECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager skúška alebo ekvivalent Desať rokov: Sedem rokov praxe v riadení incidentov v oblasti informačnej bezpečnosti ISIM aktivity: celkom 1000 hodín Podpísanie etického kódexu PECB

Aby boli tieto činnosti správy incidentov zabezpečenia informácií považované za platné, mali by sa riadiť najlepšími postupmi implementácie a správy a zahŕňať nasledujúce:

 • Vypracovanie plánu riadenia incidentov zabezpečenia informácií
 • Implementácia procesov správy incidentov zabezpečenia informácií
 • Správa procesov incidentov zabezpečenia informácií
 • Vykonávanie forenzného vyšetrovania
 • Monitorovanie a analýza bezpečnostných udalostí
 • Identifikácia potenciálnych hrozieb a bezpečnostných trendov
 • Hodnotenie zraniteľností
 • Sledovanie a riadenie rizík
 • Vykonávanie nápravných alebo preventívnych opatrení
 • Vykonávanie vnútorných kontrol
 • Riadenie tímu pre reakciu na incidenty

Obecné informace

 • Poplatky za certifikáciu a skúšky sú zahrnuté v cene školenia
 • Bude distribuovaný školiaci materiál obsahujúci viac ako 450 strán informácií a praktických príkladov
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 31 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • V prípade neúspechu pri skúške môžete skúšku do 12 mesiacov zadarmo opakovať

Naväzujúce kurzy

ISO/IEC 27035 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO/IEC 27035 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH