ISO/IEC 27005 Risk Manager

Kód kurzu: 27005RM

ISO/IEC 27005 poskytuje pokyny pre zavedenie systematického prístupu k riadeniu rizík informačnej bezpečnosti, ktorý je nevyhnutný pre identifikáciu organizačných potrieb týkajúcich sa požiadaviek na informačnú bezpečnosť a pre vytvorenie efektívneho systému riadenia informačnej bezpečnosti. Táto medzinárodná norma navyše podporuje koncepty ISO/IEC 27001 a je navrhnutá tak, aby napomáhala efektívnej implementácii informačnej bezpečnosti založenej na prístupe k riadeniu rizík. Kurz ISO/IEC 27005 Risk Manager umožňuje účastníkom porozumieť procesu vývoja, zavádzania, udržiavania a zlepšovania rámca riadenia rizík informačnej bezpečnosti na základe pokynov ISO/IEC 27005.

Kurz ISO/IEC 27005 Risk Manager poskytuje cenné informácie o konceptoch a princípoch riadenia rizík načrtnutých ISO/IEC 27005 a tiež ISO 31000. Tento kurz poskytuje účastníkom potrebné znalosti a zručnosti na identifikáciu, hodnotenie, analýzu, liečbu a komunikovať riziká informačnej bezpečnosti na základe ISO /IEC 27005. Ďalej poskytuje prehľad ďalších najlepších metód hodnotenia rizík, ako sú OCTAVE, MEHARI, EBIOS, NIST, CRAMM a Harmonized TRA.

Certifikácia PECB ISO/IEC 27005 Risk Manager preukazuje, že rozumiete konceptom a princípom riadenia rizík informačnej bezpečnosti.

Po kurze nasleduje skúška. Po zložení skúšky môžete požiadať o poverenie „PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager“.

Náklady na certifikát a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

495 EUR

594 EUR s DPH

Najbližší termín od 17.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 17.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 985 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 19.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 985 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 21.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 985 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 985 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 985 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 495 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
17.06.2024 Virtuálna 3 dni en/cz 985 EUR Registrovať
19.08.2024 Virtuálna 3 dni en/cz 985 EUR Registrovať
21.10.2024 Virtuálna 3 dni en/cz 985 EUR Registrovať
09.12.2024 Virtuálna 3 dni en/cz 985 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 985 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 495 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Manažéri alebo konzultanti zapojení do informačnej bezpečnosti v organizácii alebo za ňu zodpovední
 • Osoby zodpovedné za riadenie rizík v oblasti bezpečnosti informácií
 • Členovia tímov pre bezpečnosť informácií, IT profesionáli a pracovníci na ochranu osobných údajov
 • Osoby zodpovedné za udržiavanie súladu s požiadavkami na bezpečnosť informácií podľa ISO/IEC 27001 v organizácii
 • Projektoví manažéri, konzultanti alebo odborní poradcovia usilujúci o zvládnutie riadenia rizík informačnej bezpečnosti

Štruktúra kurzu

 • Koncepty a princípy riadenia rizík podľa ISO/IEC 27005 a ISO 31000
 • Rámec riadenia rizík zabezpečenia informácií na základe pokynov ISO/IEC 27005
 • Procesy riadenia rizík informačnej bezpečnosti založené na smerniciach ISO/IEC 27005
 • Komunikačné a konzultačné aktivity v oblasti rizík

Vzdelávací prístup

 • Kurz je založený na teórii a osvedčených postupoch informačnej bezpečnosti.
 • Kurz poskytuje praktické príklady a scenáre.
 • Účastníkom sa odporúča, aby sa aktívne zapájali do diskusií, cvičení a kvízov.
 • Kvízy majú podobnú štruktúru ako certifikačná skúška.

Program kurzu

Deň 1: Úvod do ISO/IEC 27005 a riadenie rizík

Deň 2: Hodnotenie rizík, liečba, prijímanie a komunikácia a konzultácie o riziku na základe ISO/IEC 27005

Deň 3: Metódy sledovania, revízie a hodnotenia rizík

Certifikácie

Skúška „PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager“ spĺňa všetky požiadavky programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Pokrýva nasledujúce oblasti kompetencií:

Oblasť 1: Základné princípy a koncepcia riadenia rizík informačnej bezpečnosti

Oblasť 2: Implementácia programu riadenia rizík informačnej bezpečnosti

Oblasť 3: Rámec a procesy riadenia rizík informačnej bezpečnosti založené na ISO/IEC 27005

Oblasť 4: Ďalšie metódy hodnotenia rizík bezpečnosti informácií

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jedno z poverení uvedených v tabuľke nižšie. Certifikát dostanete, hneď ako splníte požiadavky súvisiace s vybraným poverením.

Poverenie Skúška Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s riadením rizík informačnej bezpečnosti Ďalšie požiadavky
PECB Ceritified ISO/IEC 27005 Provisional Risk Manager PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager skúška alebo ekvivalent Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager skúška alebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v ISRM Činnosti riadenia rizík informačnej bezpečnosti: celkom 200 hodín Podpísanie etického kódexu PECB

Aby boli tieto činnosti v oblasti bezpečnosti informácií považované za platné, mali by sa riadiť najlepšími postupmi implementácie a správy a zahŕňať nasledujúce:

 1. Definovanie prístupu k riadeniu rizík
 2. Stanovenie cieľov a rozsahu riadenia rizík
 3. Vykonávanie hodnotenia rizík
 4. Vypracovanie programu riadenia rizík
 5. Definovanie hodnotenia rizík a kritérií prijateľnosti rizík
 6. Vyhodnocovanie možností liečby rizík
 7. Monitorovanie a revízia programu riadenia rizík

Ďalšie informácie o certifikáciách ISO/IEC 27005 a procese certifikácie PECB nájdete na Certification Rules and Policies.

Všeobecné informácie

 • Certifikačné poplatky a poplatky za skúšky sú zahrnuté v cene školenia.
 • Účastníci školenia dostanú vyše 350 strán školiacich materiálov, ktoré obsahujú cenné informácie a praktické príklady.
 • Účastníci vzdelávacieho kurzu dostanú atestáciu o absolvovaní kurzu v hodnote 21 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • Účastníci, ktorí absolvovali vzdelávací kurz a neuspeli pri skúške, majú nárok na jednorazové bezplatné opakovanie v priebehu 12 mesiacov od počiatočného dátumu skúšky.

Naväzujúce kurzy

ISO/IEC 27005 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO/IEC 27005 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH