ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager

Kód kurzu: 27005LR

ISO/IEC 27005 poskytuje pokyny na zavedenie systematického prístupu k riadeniu rizík bezpečnosti informácií, ktorý je nevyhnutný pre identifikáciu organizačných potrieb týkajúcich sa požiadaviek na bezpečnosť informácií a pre vytvorenie efektívneho systému riadenia bezpečnosti informácií. Táto medzinárodná norma navyše podporuje koncepty ISO/IEC 27001 a je navrhnutá tak, aby napomáhala efektívnej implementácii informačnej bezpečnosti založenej na prístupe riadenia rizík.

Kurz ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager umožňuje účastníkom získať potrebné kompetencie, ktoré pomôžu organizácii zaviesť, riadiť a zlepšovať program riadenia rizík informačnej bezpečnosti založený na smerniciach ISO/IEC 27005. Okrem predstavení činností potrebných pre kurz tiež rozvíja osvedčené metódy a postupy súvisiace s riadením rizík informačnej bezpečnosti.

Riadenie rizík je nevyhnutnou súčasťou každého programu zabezpečenia informácií. Efektívny program riadenia rizík informačnej bezpečnosti umožňuje organizáciám detekovať, riešiť, zmierňovať a dokonca predchádzať rizikám informačnej bezpečnosti.

Kurz ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager poskytuje rámec riadenia rizík informačnej bezpečnosti založený na pokynoch ISO/IEC 27005, ktorý tiež podporuje všeobecné koncepty ISO/IEC 27001. Kurz tiež poskytuje účastníkom dôkladné pochopenie ďalšieho rámca a metodiky riadenia rizík, ako sú OCTAVE, EBIOS , MEHARI, CRAMM, NIST a Harmonized TRA.

Certifikát PECB ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager preukazuje, že jednotlivec získal potrebné zručnosti a znalosti na úspešné vykonávanie procesov potrebných pre efektívny program riadenia rizík v oblasti bezpečnosti informácií. Dokazuje to tiež, že jednotlivec je schopný pomáhať organizáciám pri udržiavaní a neustálom zlepšovaní ich programu riadenia rizík zabezpečenia informácií.

Po kurze nasleduje skúška. Po úspešnom zložení skúšky, môžete požiadať o poverenie „PECB Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager“.

Náklady na certifikáciu a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

835 EUR

1 002 EUR s DPH

Najbližší termín od 17.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 17.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 19.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 21.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 835 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
17.06.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
19.08.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
21.10.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
09.12.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 835 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Manažéri alebo konzultanti zapojení do informačnej bezpečnosti v organizácii alebo za ňu zodpovední
 • Osoby zodpovedné za riadenie rizík v oblasti bezpečnosti informácií
 • Členovia tímov pre bezpečnosť informácií, IT profesionáli a pracovníci na ochranu osobných údajov
 • Osoby zodpovedné za udržiavanie súladu s požiadavkami na bezpečnosť informácií podľa ISO/IEC 27001 v organizácii
 • Projektoví manažéri, konzultanti alebo odborní poradcovia usilujúci o zvládnutie riadenia rizík informačnej bezpečnosti

Štruktúra kurzu

 • Koncepty a princípy riadenia rizík stanovené normami ISO/IEC 27005 a ISO 31000
 • Rámec riadenia rizík informačnej bezpečnosti na základe pokynov ISO/IEC 27005
 • Aplikujte procesy riadenia rizík informačnej bezpečnosti v súlade s pokynmi ISO/IEC 27005
 • Komunikačné a konzultačné aktivity v oblasti rizík
 • Rámec a proces riadenia rizík na základe výsledkov činností riadenia rizík

Vzdelávací prístup

 • Kurz poskytuje osvedčené postupy riadenia rizík, ktoré účastníkom pomôžu pripraviť sa na reálne situácie.
 • Kruz obsahuje cvičenia typu esej (z ktorých niektoré sú založené na prípadovej štúdii) a kvízy s možnosťou výberu z viacerých odpovedí (niektoré sú založené na scenároch).
 • Účastníci sú vyzývaní, aby spolu komunikovali a diskutovali pri vyplňovaní samostatných kvízov a cvičení založených na scenároch.
 • Štruktúra kvízov je podobná ako pri certifikačnej skúške.

Program kurzu

Deň 1: Úvod do ISO/IEC 27005 a riadenie rizík

Deň 2: Identifikácia, hodnotenie a liečba rizík na základe ISO/IEC 27005

Deň 3: Prijímanie rizík v oblasti bezpečnosti informácií, komunikácie, konzultácie, monitorovania a revízie

Deň 4: Metódy hodnotenia rizík

Deň 5: Certifikačná skúška

Predpokladané znalosti

Hlavnými požiadavkami pre účasť v tomto školiacom kurze je základná znalosť ISO/IEC 27005 a komplexná znalosť riadenia rizík a informačnej bezpečnosti.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Skúška „PECB Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager“ spĺňa všetky požiadavky programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Pokrýva nasledujúce oblasti kompetencií:

Oblasť 1: Základné princípy a koncepcia riadenia rizík informačnej bezpečnosti

Oblasť 2: Implementácia programu riadenia rizík informačnej bezpečnosti

Oblasť 3: Hodnotenie rizík informačnej bezpečnosti

Oblasť 4: Riešenie rizík informačnej bezpečnosti

Oblasť 5: Komunikácia, sledovanie a zlepšovanie rizík informačnej bezpečnosti

Oblasť 6: Metodiky hodnotenia rizík informačnej bezpečnosti

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o poverenie „PECB Certified ISO/IEC 27005 Lead Manager“ v závislosti na vašej úrovni skúseností, ako je uvedené v tabuľke nižšie. Certifikát dostanete hneď, ako splníte všetky príslušné vzdelávacie a profesijné požiadavky.

Poverenie Skúška Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s riadením rizík Ďalšie požiadavky
PECB Certified ISO/IEC 27005 Provisional Risk Manager PECB Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager zkouška nebo ekvivalent Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager PECB Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager zkouška nebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v ISRM Činnosti riadenia rizík informačnej bezpečnosti: celkom 200 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager PECB Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager zkouška nebo ekvivalent Päť rokov: Dva roky praxe v ISRM Činnosti riadenia rizík informačnej bezpečnosti: celkom 300 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27005 Senior Lead Risk Manager PECB Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager zkouška nebo ekvivalent Desať rokov: Sedem rokov praxe v ISRM Činnosti riadenia rizík informačnej bezpečnosti: celkom 1000 hodín Podpísanie etického kódexu PECB

Aby sa činnosti riadenia rizík v oblasti bezpečnosti informácií považovali za platné, mali by sa riadiť najlepšími postupmi implementácie a riadenia a zahŕňať nasledujúce:

 1. Definovanie prístupu k riadeniu rizík
 2. Stanovenie cieľov a rozsahu riadenia rizík
 3. Vykonávanie hodnotenia rizík
 4. Vypracovanie programu riadenia rizík
 5. Definovanie hodnotenia rizík a kritérií prijateľnosti rizík
 6. Vyhodnocovanie možností liečby rizík
 7. Monitorovanie a revízia programu riadenia rizík

Ďalšie informácie o certifikáciách ISO/IEC 27005 a procese certifikácie PECB nájdete na Certification Rules and Policies.

Všeobecné informácie

 • Certifikačné poplatky a poplatky za skúšky sú zahrnuté v cene školenia.
 • Účastníkom budú poskytnuté školiace materiály obsahujúce viac ako 450 strán informácií, praktických príkladov, kvízov a cvičení.
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 31 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • Uchádzači, ktorí absolvovali kurz, ale neuspeli pri skúške, majú nárok ju raz zadarmo opakovať v priebehu 12 mesiacov od počiatočného dátumu skúšky.

Naväzujúce kurzy

ISO/IEC 27005 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO/IEC 27005 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO/IEC 27005 Risk Manager en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

495 EUR bez DPH