ISO/IEC 27001 Lead Implementer

Kód kurzu: 27001LI

ISO/IEC 27001 poskytuje požiadavky na organizácie, ktoré chcú zaviesť, implementovať, udržiavať a neustále zlepšovať systém riadenia bezpečnosti informácií. Tento rámec slúži ako vodítko pre neustále preskúmavanie bezpečnosti vašich informácií, čo bude príkladom spoľahlivosti a pridanej hodnoty služieb vašej organizácie.

Školiace ISO/IEC 27001 Lead Implementer umožňuje účastníkom získať znalosti nevyhnutné pre podporu organizácie pri efektívnom plánovaní, implementácii, riadení, monitorovaní a údržbe systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS).

Hrozby a útoky v oblasti informačnej bezpečnosti sa neustále zvyšujú a zlepšujú. Najlepšou formou obrany proti nim je riadna implementácia a riadenie kontrol bezpečnosti informácií a osvedčených postupov. Informačná bezpečnosť je tiež kľúčovým očakávaním a požiadavkou zákazníkov, zákonodarcov a ďalších zainteresovaných strán.

Tento kurz je navrhnutý tak, aby pripravil účastníkov na implementáciu systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) založeného na ISO/IEC 27001. Jeho cieľom je poskytnúť komplexné pochopenie najlepších postupov ISMS a rámca pre jeho neustále riadenie a zlepšovanie.

Po absolvovaní vzdelávacieho kurzu môžete zložiť skúšku. Pokiaľ ju úspešne zložíte, môžete požiadať o poverenie „PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer“, ktoré preukazuje vašu schopnosť a praktické znalosti implementovať ISMS na základe požiadaviek ISO/IEC 27001.

Náklady na certifikáciu a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

835 EUR

1 002 EUR s DPH

Najbližší termín od 05.08.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 07.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 835 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
05.08.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
07.10.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
02.12.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 835 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Projektoví manažéri a konzultanti zapojení a zapojení do implementácie ISMS
 • Odborní poradcovia usilujúci o zvládnutie implementácie ISMS
 • Osoby zodpovedné za zabezpečenie súladu s požiadavkami na bezpečnosť informácií v rámci organizácie
 • Členovia implementačného tímu ISMS

Štruktúra kurzu

Na konci tohto vzdelávacieho kurzu budú účastníci schopní:

 • Vysvetliť základné pojmy a principy systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) založeného na ISO/IEC 27001
 • Interpretovať požiadavky ISO/IEC 27001 na ISMS z pohľadu implementátora
 • Iniciovať a plánovať implementáciu ISMS založeného na ISO/IEC 27001 s využitím metodiky IMS2 PECB a ďalších osvědčených postupov
 • Podporujte organizáciu pri prevádzke, údržbe a neustálom zlepšovaní ISMS založeného na ISO/IEC 27001
 • Pripravte organizáciu na podstúpenie certifikačného auditu tretej strany

Vzdelávací prístup

 • Tento školiaci kurz obsahuje cvičenia typu esej, kvízy s možnosťou výberu z viacerých odpovedí, príklady a osvedčené postupy používané pri implementácii ISMS.
 • Pri vyplňovaní kvízov a cvičení sú účastníci vyzývaní, aby spolu komunikovali a diskutovali.
 • Cvičenia vychádzajú z prípadovej štúdie.
 • Štruktúra kvízov je podobná ako pri certifikačnej skúške.

Program kurzu

Deň 1: Úvod do ISO/IEC 27001 a zahájenie ISMS

Deň 2: Plánovanie implementácie ISMS

Deň 3: Implementácia ISMS

Deň 4: Monitorovanie ISMS, neustále zlepšovanie a príprava na certifikačný audit

Deň 5: Certifikačná skúška

Certifikácie

Skúška „PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer“ spĺňa požiadavky programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Pokrýva nasledujúce oblasti kompetencií:

Oblasť 1: Základné princípy a koncepcie systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS)

Oblasť 2: Systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS)

Oblasť 3: Plánovanie implementácie ISMS na základe ISO/IEC 27001

Oblasť 4: Implementácia ISMS na základe ISO/IEC 27001

Oblasť 5: Monitorovanie a meranie ISMS na základe ISO/IEC 27001

Oblasť 6: Neustále zlepšovanie ISMS založeného na ISO/IEC 27001

Oblasť 7: Príprava na certifikačný audit ISMS

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránkach List of PECB ExamsExamination Rules and Policies.

Po úspešnom zložení skúšky môžete požiadať o jeden z nižšie uvedených prihlasovacích údajov. Certifikát dostanete, hneď ako splníte všetky požiadavky súvisiace s vybraným poverením. Ďalšie informácie o certifikáciách ISO/IEC 27001 a procese certifikácie PECB nájdete na Certification Rules and Policies.

Požiadavky pre certifikáciu PECB ISO/IEC 27001 Implementer sú:

Poverenie Skúška Profesionálne znalosti Skúsenosti s projektom ISMS Ďalšie požiadavky
PECB Certified ISO/IEC 27001 Provisional Implementer PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer skúška alebo ekvivalent Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27001 Implementer PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer skúška alebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v manažmente bezpečnosti informácií Aktivity na projekte: celkom 200 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer skúška alebo ekvivalent Päť rokov: Dva roky praxe v manažmente bezpečnosti informácií Aktivity na projekte: celkom 300 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27001 Senior Lead Implementer PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer skúška alebo ekvivalent Desať rokov: Sedem rokov praxe v manažmente bezpečnosti informácií Aktivity na projekte: celkom 1000 hodín Podpísanie etického kódexu PECB

Poznámka: Jednotlivci s certifikáciou PECB, ktorí majú poverenia vedúceho implementátora a vedúceho audítora, sú kvalifikovaní pre príslušné poverenie PECB Master, pretože zložili ďalšie štyri skúšky Foundation súvisiace s touto schémou. Podrobnejšie informácie o skúškach Foundation a požiadavkách na magisterské poverenie nájdete tu.  

Skúsenosti s projektom ISMS by sa mali riadiť osvedčenými postupmi implementácie a zahŕňať nasledujúce činnosti:

 • Vypracovanie obchodného prípadu implementácie ISMS
 • Riadenie projektu implementácie ISMS
 • Implementácia ISMS
 • Správa dokumentovaných informácií
 • Implementácia metrík
 • Vykonávanie nápravných opatrení
 • Vykonávanie revízie manažmentu
 • Riadenie výkonu ISMS
 • Vedenie tímu ISMS

Všeobecné informácie

 • Poplatky za certifikáciu a skúšky sú zahrnuté v cene školenia
 • Účastníkom bude poskytnutý výukový materiál obsahujúci viac ako 450 strán vysvetľujúcich informácií, príkladov, osvedčených postupov, cvičení a kvízov.
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 31 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • V prípade, že uchádzač na skúške neuspeje, môže ju do 12 mesiacov od prvého pokusu absolvovať zadarmo.

Naväzujúce kurzy

ISO/IEC 27001 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO/IEC 27001 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO/IEC 27001 Lead Auditor en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

840 EUR bez DPH