ISO/IEC 27001 Lead Auditor

Kód kurzu: 27001LA

ISO/IEC 27001 poskytuje požiadavky na organizácie, ktoré chcú zaviesť, implementovať, udržiavať a neustále zlepšovať systém riadenia bezpečnosti informácií. Tento rámec slúži ako vodítko pre neustále preskúmavanie bezpečnosti vašich informácií, čo bude príkladom spoľahlivosti a pridanej hodnoty služieb vašej organizácie.

Školenie ISO/IEC 27001 Lead Audítor vám umožňuje získať potrebné odborné znalosti pre vykonávanie auditu systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) použitím široko uznávaných zásad, postupov a techník auditu.

Počas tohto školenia získate znalosti a zručnosti pre plánovanie a vykonávanie interných a externých auditov v súlade s certifikačným procesom ISO 19011 a ISO/IEC 17021-1.

Na základe praktických cvičení budete schopní zvládnuť audítorské techniky a stanete sa kompetentnými pre riadenie auditného programu, audítorského tímu, komunikáciu so zákazníkmi a riešenie konfliktov.

Potom, čo získate potrebné odborné znalosti na vykonanie tohto auditu, môžete sa zúčastniť skúšky a požiadať o poverenie „PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor“. Držaním certifikátu vedúceho audítora PECB preukážete, že máte schopnosti a kompetencie pre audit organizácií na základe osvedčených postupov.

Náklady na certifikát a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

840 EUR

1 008 EUR s DPH

Najbližší termín od 05.08.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 680 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 07.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 680 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 680 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 680 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 840 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
05.08.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 680 EUR Registrovať
07.10.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 680 EUR Registrovať
02.12.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 680 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 680 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 840 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanie alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Audítori, ktorí chcú vykonávať a viesť certifikačné audity systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS).
 • Manažéri alebo konzultanti, ktorí chcú zvládnuť proces auditu systému riadenia bezpečnosti informácií
 • Jednotlivci zodpovední za udržiavanie súladu s požiadavkami na systém riadenia bezpečnosti informácií
 • Technickí odborníci, ktorí sa chcú pripraviť na audit systému riadenia bezpečnosti informácií
 • Odborní poradcovia v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti

Štruktúra kurzu

Na konci tohto kurzu budú účastníci schopní:

 • Vysvetliť základné pojmy a princípy systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) založeného na ISO/IEC 27001
 • Interpretovať požiadavky ISO/IEC 27001 na ISMS z pohľadu audítora
 • Vyhodnotiť zhodu ISMS s požiadavkami ISO/IEC 27001 v súlade so základnými konceptmi a princípmi audit
 • Naplánovať, vykonať a uzavrieť audit zhody s normou ISO/IEC 27001 v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 17021-1, smernicami ISO 19011 a ďalšími osvedčenými postupmi auditu
 • Spravovať program auditu ISO/IEC 27001

Vzdelávací prístup

 • Toto školenie je založené tak na teórii, ako aj na osvedčených postupoch používaných pri auditoch ISMS
 • Prednášky sú ilustrované príkladmi vychádzajúcimi z prípadových štúdií
 • Praktické cvičenia vychádzajú z prípadovej štúdie, ktorá zahŕňa hranie rolí a diskusia
 • Praktické testy sú podobné certifikačnej skúške

Program kurzu

Deň 1: Úvod do systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) a ISO/IEC 27001

Deň 2: Princípy auditu, príprava a začatie auditu

Deň 3: Audit na mieste

Deň 4: Ukončenie auditu

Deň 5: Certifikačná skúška

Certifikácie

Skúška „PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor“ plne spĺňa požiadavky programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Skúška pokrýva nasledujúce oblasti kompetencií:

Oblasť 1: Základné princípy a koncepcie systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS)

Oblasť 2: Systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS)

Oblasť 3:Základné koncepty a princípy auditu

Oblasť 4: Príprava auditu ISO/IEC 27001

Oblasť 5: Vykonanie auditu ISO/IEC 27001

Oblasť 6: Ukončenie auditu ISO/IEC 27001

Oblasť 7: Správa programu auditu ISO/IEC 27001

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránkach List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o poverenia uvedené v tabuľke nižšie. Certifikát dostanete, hneď ako splníte všetky požiadavky súvisiace s vybraným poverením. Ďalšie informácie o certifikáciách ISO/IEC 27001 a procese certifikácie PECB nájdete na Certification Rules and Policies.

Požiadavky na PECB Auditor Certifications sú:

Poverenie Skúšky Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s auditom/posúdením MS Ďalšie požiadavky
PECB Certified ISO/IEC 27001 Provisional Auditor PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor skúška alebo ekvivalent Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27001 Auditor PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor skúška alebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v manažmente bezpečnosti informácií Auditná činnosť: celkom 200 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor skúška alebo ekvivalent Päť rokov: Dva roky praxe v manažmente bezpečnosti informácií Auditná činnosť: celkom 300 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27001 Senior Lead Auditor PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor skúška alebo ekvivalent Desať rokov: Sedem rokov praxe v manažmente bezpečnosti informácií Auditná činnosť: celkom 1000 hodín Podpísanie etického kódexu PECB

Poznámka: Osoby s certifikací PECB, které vlastní pověření hlavního implementátora a hlavního auditora, se kvalifikují pro příslušné hlavní pověření PECB, protože absolvovaly 4 další základní zkoušky související s tímto schématem. Podrobnější informace o základních zkouškách a celkových požadavcích magisterského studia naleznete na následujícím odkazu: https://pecb.com/en/master-credentials.

Aby sa tieto audity považovali za platné, mali by sa riadiť osvedčenými audítorskými postupmi a zahŕňať nasledujúce činnosti:

 1. Plánovanie auditu
 2. Auditný rozhovor
 3. Správa programu auditu
 4. Vypracovanie revíznych správ
 5. Vypracovanie správ o nezhode
 6. Vypracovanie pracovných dokumentov auditu
 7. Kontrola dokumentácie
 8. Audit na mieste
 9. Sledovanie nezhôd
 10. Vedenie audítorského tímu

Všeobecné informácie

 • Poplatky za certifikáciu a skúšky sú zahrnuté v cene školenia
 • Bude distribuovaný školiaci materiál obsahujúci viac ako 450 strán informácií a praktických príkladov
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 31 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • V prípade neúspechu pri skúške môžete skúšku do 12 mesiacov zadarmo opakovať.

Naväzujúce kurzy

ISO/IEC 27001 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO/IEC 27001 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO/IEC 27001 Lead Implementer en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH