Six Sigma | Black Belt

Kód kurzu: SSBB

Tento intenzívny kurz pre skúsených držiteľov Lean Six Sigma Green Belt certifikácia je zameraný na detailné zoznámenie so štatistickými metódami a experimentmi. Účastníci kurzu musia preukázať znalosť predchádzajúcich úrovní certifikácie. Absolventi Six Sigma Black Belt dokonale poznajú filozofiu, princípy a procesy projektového aj procesného riadenia. Čierny pás znamená, že ste pripravený na vedenie tímov, ich podporu a správne nastavenie metodiky, rolí a zodpovednosti.

Black Belt školenia a certifikácie potvrdzuje detailnú znalosť štatistických techník potrebných na odborné vedenie optimalizačných projektov v spoločnosti. Nositelia týchto certifikácií sú zárukou správnej aplikácie techník a postupov v projektoch a poskytujú konzultácie Green a Yellow Belt členom v tíme.

Six Sigma preukázateľne zlepšuje kvalitu procesných výstupov tým, že identifikuje a odstraňuje príčiny defektov (chýb) vo výrobných a obchodných procesoch pomocou metodiky riadenia kvality. 

Black Belt manažéri sú v rámci organizácie tí najvyšší experti na projektové a procesné riadenie. Každý projekt Six Sigma má pod ich záštitou metodickú sekvenciu krokov a má kvantifikované finančné ciele.

V posledných rokoch sa stále viac kombinuje metodika Six Sigma so štíhlou výrobou (lean), čím vzniká úplne nový prístup: Lean Six Sigma.


2 050 EUR

2 460 EUR s DPH

Najbližší termín od 23.09.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 23.09.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 2 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 16.12.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 2 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 2 050 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
23.09.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní cz/sk 2 050 EUR Registrovať
16.12.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní cz/sk 2 050 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 2 050 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanie alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

 

 • Kurz Vás naučí najproduktívnejšiu metodiku procesného riadenia
 • Zvládnete pokročilé techniky (oi 5S, Kanban, A3, Poka Yoke)
 • Ukážeme vám, ako odhlaiť a eliminovať oblasti premenlivej kvality procesov
 • Osvojíte si riadenie na princípe „Demingov cyklus“ neustáleho zlepšovania (DMAIC)
 • Na prípadových štúdiách si vyskúšate aplikáciou Six Sigma na 80% najbežnejších problémov

 

Cieľová skupina

Tento kurz určený pre skúsených procesných manažérov, ktorí chcú posilniť svoju kvalifikáciu Six Sigma. Kurz je nabitý skúsenosťami z procesného riadenia, resp. aplikácií Lean Six Sigma metodiky v rámci projektov alebo v rámci kontinuálneho zlepšovania spoločnosti a prináša tak detailný prehľad pokročilých techník.

Štruktúra kurzu pokrýva celý cyklus zlepšovania a absolventom umožní samostatne pracovať na projektoch a efektívne navrhovať oblasti pre zlepšenie procesov.

Najčastejšia pozícia absolventov

 • Senior Manažér
 • Quality Manager, Procesný Manažér, Interný Audítor
 • Vedúci projektov, Team Leader, Výrobní a procesní inžinieri
 • Všetci tí, ktorí si chcú osvojiť princípy a zručnosti Lean Six Sigma

Štruktúra kurzu

DEN 1

Lean Six Sigma Black Belt

 • Co je projekt,
 • Kontext s běžným provozem
 • Projektový management, řízení změny
 • Řízení rizik a otevřených bodů
 • Business case – odůvodněni a stanovení očekávání
 • Řízení času, kvality a rozsahu
 • Zdroje lidské, finanční a další
 • Nástroje a techniky
 • Plánování a řízení progresu

DEN 2

Lean Six Sigma Black

Tři tváře změn

 •  Kaizen
 • Kaikaku
 • Kakushin

Lean Six Sigma Black Belt

 • Lean, koncept, nástroje metody

Lean Six Sigma Black Belt

 • Procesní metriky

Lean Six Sigma Black Belt

 • DMAIC x DMADV

Lean Six Sigma Black Belt

 • Souhrn dne, dotazy

DEN 3

Lean Six Sigma Black Belt

 • Představení problematiky Change Management
 • Standard for Change Management©, ACMP®
 •  Používané modely
 •  Role a kompetence

Lean Six Sigma Black Belt

 • Analýza dopadů a připravenosti formy (“Evaluate Change Impact and Organizational Readiness”)
 • Identifikace potřeby změny
 • Analýza zainteresovaných stran (“Stakeholder Analysis”)

Lean Six Sigma Black Belt

 • Vytvoření změnové strategie (“Formulate the Change Management Strategy”)

Lean Six Sigma Black Belt

 • Plánování (“Develop the Change Management Plan”)
 • Realizace změny (“Execute the Change Management Plan”)
 •  Dokončení změnové aktivity (“Complete the Change Management Effort”)

Lean Six Sigma Black Belt

 • Souhrn dne, konzultace

DEN 4

Lean Six Sigma Black Belt

 • Základní statistiky
 • Grafická analýza (nástroje)
 • SPC

Normální rozdělené pravděpodobnosti

 • Distribuční a pravděpodobnostní fce

Lean Six Sigma Black Belt

Korelační a regresní analýza

 •  Lineární regrese a aplikace v Six Sigma

Jiná rozdělení pravděpodobnosti

 • Spojitá
 • Diskrétní

Lean Six Sigma Black Belt

 • Testování hypotéz, správná volba testovacího vzorku dat

Lean Six Sigma Black Belt

Běžně používané typy regulačních diagramů  

 • Excel
 • Minitab

Minitab – základní použití

 • Grafy
 • Základní statistika

Experimenty

Lean Six Sigma Black Belt

 • Závěr dne, dotazy

DEN 5

Lean Six Sigma Black Belt

 • Leadership

Lean Six Sigma Black Belt

 • Six Sigma týmy, facilitační techniky

Lean Six Sigma Black Belt

 • Příprava na test

Lean Six Sigma Black Belt

 • Certifikace

 

Predpokladané znalosti

 

 • Znalosť Six Sigma
 • Absolvovaná certifikácia Six Sigma | Green Belt
 • Min. 1 spracovaný projekt podľa metodiky DMAIC

 

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Naväzujúce kurzy

Six Sigma | Green Belt cz/sk en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Projektový management

Cena od:

1 245 EUR bez DPH

Six Sigma | Yellow Belt cz/sk en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Projektový management

Cena od:

229 EUR bez DPH

Six Sigma | White Belt cz/sk en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Projektový management

Cena od:

70 EUR bez DPH