Lead Cybersecurity Manager

Kód kurzu: 27032

Kurz Lead Cybersecurity Manager umožňuje účastníkom získať potrebné kompetencie k efektívnej implementácii, správe a neustálemu zlepšovaniu programu kybernetickej bezpečnosti.

Organizácie sú dnes ovplyvnené neustále sa vyvíjajúcim digitálnym prostredím a neustále čelia novým hrozbám a zložitým a sofistikovaným kybernetickým útokom. Existuje naliehavá potreba kvalifikovaných jednotlivcov schopných efektívne riadiť a implementovať robustné programy kybernetickej bezpečnosti, ktoré by týmto hrozbám čelili. Náš školiaci kurz vedúceho manažéra kybernetickej bezpečnosti bol vyvinutý na riešenie tejto potreby.

Účasťou na PECB Certified Lead Cybersecurity Manager sa účastníci zoznámia so základnými konceptmi, stratégiami, metodikami a technikami kybernetickej bezpečnosti využívanými na efektívne vytvorenie a riadenie programu kybernetickej bezpečnosti založeného na pokynoch medzinárodných štandardov a osvedčených postupov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Tento školiaci kurz navyše umožňuje účastníkom zlepšiť pripravenosť a odolnosť ich organizácie voči kybernetickým hrozbám. Účastníci budú dobre pripravení na to, aby podporili pokračujúce úsilie svojej organizácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytli cenné príspevky v dnešnom neustále sa vyvíjajúcom prostredí kybernetickej bezpečnosti.


Náklady na certifikát a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

835 EUR

1 002 EUR s DPH

Najbližší termín od 22.04.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 22.04.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 17.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 19.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 21.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 835 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
22.04.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
17.06.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
19.08.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
21.10.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
09.12.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 835 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Manažéri a lídri zapojení do riadenia kybernetickej bezpečnosti
 • Jednotlivci poverení praktickou implementáciou stratégií a opatrení kybernetickej bezpečnosti
 • IT a bezpečnostní profesionáli, ktorí chcú pokročiť vo svojej kariére a účinnejšie prispievať k úsiliu v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • Profesionáli zodpovední za riadenie rizík kybernetickej bezpečnosti a dodržiavanie predpisov v organizáciách
 • Vedúci pracovníci C-suite, ktorí majú kľúčovú úlohu v rozhodovacích procesoch súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou

Štruktúra kurzu

Po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho kurzu budú účastníci schopní:

 • Vysvetliť základné koncepty, stratégie, metodiky a techniky používané na implementáciu a riadenie programu kybernetickej bezpečnosti.
 • Vysvetliť vzťah medzi ISO/IEC 27032, NIST Cybersecurity Framework a ďalšími relevantnými štandardmi a rámci.
 • Pochopiť fungovanie programu kybernetickej bezpečnosti a jeho súčastí.
 • Podporiť organizáciu pri prevádzkovaní, údržbe a neustálom zlepšovaní ich programu kybernetickej bezpečnosti.

Vzdelávací prístup

 • Školiaci kurz pokrýva teoretické koncepty a praktické príklady v oblasti kybernetickej bezpečnosti a umožňuje účastníkom pochopiť efektívnu aplikáciu stratégií a technológií kybernetickej bezpečnosti.
 • Školiaci kurz zahŕňa rôzne hodnotenia, vrátane cvičení typu eseje a kvízov s možnosťou výberu z viacerých možností, z ktorých niektoré sú založené na scenároch.
 • Účastníci sú povzbudzovaní k interakcii a zmysluplným vzájomným diskusiám pri práci na kvízoch a cvičeniach, čím vytvárajú prostredie pre spoluprácu.
 • Štruktúra kvízu v kurze presne zodpovedá štruktúre certifikačnej skúšky, čo zaisťuje, že účastníci sú na skúšku dobre pripravení.

Program kurzu

1. deň: Úvod do kybernetickej bezpečnosti a začatie realizácie programu kybernetickej bezpečnosti

2. deň: Úloha a zodpovednosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti, riadenia rizík a mechanizmy útokov

3. deň: Kontroly kybernetickej bezpečnosti, komunikácie, povedomia a školenia

4. deň: Riadenie, monitorovanie a neustále zlepšovanie kybernetických bezpečnostných incidentov

5. deň: Certifikačná skúška


Predpokladané znalosti

Aby účastníci mohli plne využiť tento školiaci kurz, mali by mať základné znalosti o konceptoch a riadení kybernetickej bezpečnosti.


Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Skúška „PECB Certified Lead Cybersecurity Manager“ plne spĺňa všetky požiadavky programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Pokrýva nasledujúce oblasti kompetencií:

Doména 1: Základné pojmy kybernetickej bezpečnosti

Doména 2: Začatie programu kybernetickej bezpečnosti a riadenie kybernetickej bezpečnosti

Doména 3: Definovanie rolí a zodpovedností v oblasti kybernetickej bezpečnosti a riadenia rizík

Doména 4: Výber ovládacích prvkov kybernetickej bezpečnosti

Doména 5: Zavádzanie komunikačných a školiacich programov v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Doména 6: Integrácia programu kybernetickej bezpečnosti do riadenia kontinuity podnikania a riadenia incidentov

Doména 7: Meranie výkonu a neustále zlepšovanie programu kybernetickej bezpečnosti

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránkach List of PECB Exams a Exam Rules and Policies.

Po zložení skúšky môžete požiadať o jedno z poverení uvedených v tabuľke nižšie. Certifikát dostanete, akonáhle splníte všetky požiadavky vybraného poverenia.

Poverenie Skúška Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s projektmi CSMS Ďalšie požiadavky
PECB Certified  Provisional Cybersecurity Manager PECB Certified Lead Cybersecurity Manager skúška alebo ekvivalent Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified  Cybersecurity Manager PECB Certified  Lead Cybersecurity Manager skúška alebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v oblasti kybernetickej bezpečnosti Aktivity v oblasti kybernetickej bezpečnosti: celkom 200 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified  Lead Cybersecurity Manager PECB Certified Lead Cybersecurity Manager skúška alebo ekvivalent Päť rokov: Dva roky praxe v oblasti kybernetickej bezpečnosti Aktivity v oblasti kybernetickej bezpečnosti: celkom 300 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified  Senior Lead Cybersecurity Manager PECB Certified Lead Cybersecurity Manager skúška alebo ekvivalent Desať rokov: Sedem rokov pracovných skúseností v oblasti kybernetickej bezpečnosti Aktivity v oblasti kybernetickej bezpečnosti: celkom 1000 hodín Podpísanie etického kódexu PECB

Činnosti riadenia kybernetickej bezpečnosti by sa mali riadiť osvedčenými postupmi a zahŕňať nasledujúce:

 • Vykonanie medzerovej analýzy programu kybernetickej bezpečnosti
 • Vypracovanie politiky kybernetickej bezpečnosti
 • Hodnotenie a liečba kybernetických bezpečnostných rizík
 • Zavádzanie kontrol kybernetickej bezpečnosti
 • Meranie a vykazovanie výkonu a metrík kybernetickej bezpečnosti

Ďalšie informácie o certifikáciách kybernetickej bezpečnosti a procese certifikácie PECB nájdete na stránkach Certification Rules and Policies.

Všeobecné informácie

 • Poplatky za certifikáciu a skúšky sú zahrnuté v cene školenia.
 • Účastníci dostanú komplexné školiace materiály, ktoré obsahujú viac ako 400 strán obsahu, vrátane praktických príkladov, cvičení a kvízov.
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 31 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • Uchádzači, ktorí absolvujú školenie, ale nezložia skúšku, môžu skúšku opakovať bez ďalších nákladov do 12 mesiacov od dátumu prvej skúšky.