Príspevok na vzdelávanie pre firmy pôsobiace na území Slovenskej republiky!

Dotacia obrazok SK

 

V rámci národného projektu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny “Podpora rozvoja zručností zamestnancov“, môžete ako spoločnosť získať finančný príspevok na vzdelávanie vašich zamestnancov až v hodnote do 150.000,- EUR.

Cieľom projektu je podpora vzdelávania zamestnancov zamestnávateľa, súvisiaca so vznikom nových pracovných miest a udržaním už existujúcich miest.

Oprávneným žiadateľom o poskytnutie príspevku v rámci projektu je zamestnávateľ v zmysle § 3 zákona o službách zamestnanosti.

Oprávneným zamestnancom je každý zamestnanec, ktorý je ku dňu podania žiadosti v pracovnom pomere, resp. v obdobnom pracovnom vzťahu (okrem zamestnancov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej práci študentov).

Vzdelávanie môže byť realizované výhradne prezenčnou formou a  ukončené najneskôr k 31.10.2024.

Žiadosť je potrebné predložiť príslušnému Úradu práce do 31.8.2024.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, tak nás neváhajte konktaktovať na edu@edutrainings.cz.

Žijete v Česku? Podobný program funguje aj tam!