COBIT 2019: Najčastejšie otázky

2. 9. 2019

ČO JE TO COBIT?

COBIT je rámec (framework) pre správu podnikových informácií a technológií vytvorený medzinárodnou asociáciou ISACA. COBIT definuje komponenty a konštrukčné faktory pre vytvorenie a udržanie najlepšie vyhovujúceho systému správy.

Celostvetovo uznávaný rámec COBIT 2019 pomáha zaistiť efektívny EGIT, ľahšiu a na mieru šitú implementáciu a posiluje svoju rolu dôležitého hýbateľa inovácií a transformácie podnikov. Od svojho založenia sa  COBIT vyvinul do širšieho a komplexnejšieho rámca pre správu a riadenie informácií a technológií (I&T) a naďalej sa presadzuje ako obecne prijímaný rámec pre správu I&T.   

 

PREČO SA ZMENILO LOGO?

COBIT 5 bol vydaný v roku 2012, takže je takmer 7 rokov starý. Od tej doby sa vyvinuly ďalšie rámce a štandardy, vznikly nové technológie a trendy v používaní IT (napr. Digitálna transformácia, DevOps) do ktorých nebol COBIT začlenený, a to si vyžiadalo zmenu. Aby zostal relevantný, je nevyhnutné aby sa COBIT neustále vyvíjal a vyžadoval častejšiu a plynulejšiu aktualizáciu. Červená šípka v logu symbolizuje tento pojem nepretržitého vývoja. Okrem toho, aby bola zaistená efektívna kontrola verzií, budú všetky budúce aktualizácie označené rokom zodpovedajúcim vydaniu najaktuálnejších pokynov.


ČO VŠETKO PATRÍ DO COBIT 2019?

 • COBIT 2019 Framework: Úvod a metodika – úvod do kľúčových konceptov COBIT 2019
 • COBIT 2019 Framework: Ciele správy a riadenia (Governance and Management Objectives) – komplexne popisuje 40 hlavných cieľov  správy a riadenia, procesy v nich obsiahnuté a ďalšie súvisiace komponenty. Táto příručka tiež odkazuje na iné štandardy a rámce.
 • COBIT 2019 Sprievodca designom (Design Guide): navrhovanie riešení správy informácií a technológií – táto příručka skúma konštrukčné faktory, ktoré môžu ovplyvniť správu a zahrňuje pracovný postup pre plánovanie prispôsobené systému správy pre podnik.
 • COBIT 2019 Príručka implementácie (Implementation Guide): Implementácia a optimalizácia riešenia správy informácií a technológií – ide o update príručky implementácie COBIT 5 (COBIT 5 Implementation guide) mapuje neustále zlepšovanie správy. Môže byť použitý v kombinácii s konštrukčnou příručkou COBIT 2019 (Design Guide).

 

ZAHRŇUJE  COBIT 2019 OSTATNÉ MEDZINÁRODNÉ ŠTANDARDY A RÁMCE?

Jedným z hlavných princípov uplatňovaných pri vývoji COBIT 2019, bolo zachovanie pozície COBIT ako zastrešujúceho rámca. COBIT tak pokračuje v harmonizácii s radou príslušných noriem, rámcov a / alebo predpisov. COBIT 2019 zahrňuje odkazy a koncepty pochádzajúce i iných zdrojov ( iných IT štandardov a rámcov).

Znamená to:

 • COBIT 2019 neodpopruje žiadnym pokynom  v súvisiacich normách
 • COBIT 2019 nekopíruje obsah týchto súvisiacich noriem
 • COBIT 2019 poskytuje ekvivalentné prehlásenie alebo odkazy na súvisiace pokyny

Úplný zoznam referenčných štandardov a pokynov používaných pri vývoji COBIT 2019 je možné nájsť v PowerBooku COBIT 2019 Overview a tiež v rámci COBIT 2019 Framework: Úvod a metodika.

AKÉ SÚ PRIMÁRNE ROZDIELY MEDZI COBITOM 2019 A COBITOM 5?

 • Cobit 2019 ponúka väčšiu flexibilitu a otvorenosť pre zvýšenie meny a relevancie COBIT.
 • Zavedenie nových konceptov, ako sú oblasti zamerania a konštrukčné faktory, umožňuje prispôsobenie systému riadeniu potrebám podniku.
 • Aktualizované prispôsobenie globálnym štandardom, rámcom a osvedčeným postupom zvyšuje relevanciu COBIT.
 • Model „open-source“ umožní globálnej komunite správy vecí verejných informovať o budúcich aktualizáciách poskytovaním zpätnej väzby, zdieľaním aplikácií a navrhovaním vylepšených produktov frameworku a derivátov v reálnom čase, pričom k ďalšiemu vývoju COBITuž dochádza priebežne.
 • Nové pokyny a nástroje podporujú vývoj najvhodnějšieho systému správy, čo činí COBIT 2019 normatívnejším.

 

JE K DISPOZÍCII ŠKOLENIE COBIT 2019?

ANO, EDU Trainings ponúka školenie COBIT 2019 Foundation, ktoré slúži na prípravu účastníkov k certifikačnej skúške. Tento kurz sa ponorí do kontextu, komponent, výhod a hlavných dôvodov, prečo sa COBIT používa ako rámec správy informácií a technológií.

OBSAH ŠKOLENIA A TERMÍNY

Zdroj: http://www.isaca.org/COBIT/Pages/FAQs-COBIT-2019.aspx

Podobné články